رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

یازدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

یازدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما

یازدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما


صورتجلسه شورای فیلمنامه سیمای مرکز كردستان

 

شماره جلسه: 11

تاريخ: 03/9/89

ساعت شروع:    30/10

ساعت خاتمه:   12

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1-  رضا علی نژاد  - مدیر کل مرکز و رئیس جلسه

2- سیدفرضی رسایی  - معاون سیما

3- صمد وطنخواه  - مدیر تولید و دبیر جلسه

4 – فرزاد وحدانی   

5- بختیار لحیمی

6- فرهاد مسکوک

7- بهمن ابراهیمی

    

غايبين:

دستور جلسه:

چگونگی تشکیل ، زمان و روز جلسات شورای فیلمنامه

مصوبات جلسه:

مقرر گردید طرحهای نمایشی پیشنهادی که به مرکز ارائه می گردد پس از ثبت اطلاعات در دفتر ثبت فیلمنامه از طرح مذکور به تعداد کارشناسان (حداقل 3 نفر) کپی تهیه و فرم بررسی طرحهای نمایشی سیما به آن الصاق و به اعضاء تحویل گردد تا پس از مطالعه ، نظرات و پیشنهادات نقاط قوت و ضعف طرح در فرم مخصوص نوشته و در جلسه که روزهای چهارشنبه تشکیل می شود توسط دبیرجلسه خوانده شود تا در  مورد طرح نمایشی مورد نظر تصمیم گیری بعمل آید .

ضمناً قرار شد فرمی مبنی بر تشکر از افرادی که طرح نمایشی به مرکز ارائه می دهند تنظیم و اگر طرحی بنا به دلایلی مورد تصویب قرار نگرفت ، به همراه نامه رسمی تشکر باز پس داده شود .

همچنین قرار شد از آقای خسرو سینا  رسماً دعوت بعمل آید تا به عنوان کارشناس شورای فیلمنامه مرکز در جلسات حضور پیدا کنند .

 

وطن خواه – دبیر جلسه