نمایشگر دسته ای مطالب

گواری فه رهه نگ و هونه ر

در هر برنامه یکی از هنرها به عنوان موضوع انتخاب و مطالبی درباره معرفی آن رشته هنری ، وضعیت آن در استان و .. ارائه می شود. و با برخی از فعالان آن رشته گفتگو می شود . خبرهای فرهنگی هنری و معرفی انجمن های فعال و معرفی بهترین های هنری از دیگر بخشهای برنامه است که به فراخور فرصت برنامه به صورت متغیر ارائه می گردند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ندا نقیبی

تاریخ تولید: 94/07/01