گنجینه های زیویه

یکی از گرانبها ترین اشیای مکشوفه باستانشناسی ایران گنجینه با ارزش زیویه می باشد. اين اشياء در يك تابوت مفرغي قرار داشت و مسلماً آنها را همراه جسد دفن كرده اند. اين سرزمين در قرن هفتم پيش از ميلاد متعلق به مانائی ها بود كه در آن زمان از متفقين مادی ها و آسوريها بودند. پس از زوال مانائی ها، ‌سكائيها در آنجا مقيم شدند. در ظاهر امر، گنجينه زيويه از گوريكی از شاهزادگان سكائی بدست آمده و مركب است از اشيائی با سبكهای بسيار متنوع آسوری، اورارتی، مادی، سكائی و غيره. به خصوص الواح زينتي آسوری كه از طلا و عاج ساخته شده قابل توجه است. ساير لوحه های عاج كه تقليدی از اشياء ‌آسوری دوره سلطنت اسار هادون بشمار می رود در كارگاه های محلی ساخته شده است. مهمترين قطعات اين گنجينه از آثار اورارتوئی است. اين امپراطوری در نيمه دوم قرن نهم قبل از ميلاد در اطراف درياچه وان ايجاد شد و بعدها از جنوب درياچه اروميه تا دريای سياه توسعه يافت. لوح ها و مجسمه ها و همچنين سپرهایی كه حافظ و زينت سينه است از جمله اين اشياء بدست آمده هستند. هر چند جزئيات اين سپرها آسوري است باز خود سپر را بيشتر ميتوان اورارتوئي دانست تا آشوري . سرهاي عقاب و شيرواني كه از جملة تزئينات است كاملا جنبة اورارتوئي دارد . اشيائي كه كاملا سكائي هستند شايسته دقت و تحمل بسيارند . مشهورتر از همه اينها يك بشقاب بزرگ نقره است كه روكش طلا دارد كه با نقوش خاص سكائي واقع در دوايري متحدالمركز مزين است . تاريخ اين بشقاب را نزديك به قرن هفتم قبل از ميلاد دانسته‌اند. اين زينتها گواه اند كه در اين دوره تجارت رونق بسيار داشته و بخصوص اين ميل و رغبت در مردم آن روزگار بوده كه از اشياء متفرق و متفاوت يك واحد كامل و موزون بسازند.

 

Treasures Zivieh

One of the most precious objects of archaeological artifacts zivieh is valuable treasures. The objects were found in a bronze casket and buried the corpse with them certainly. In the seventh century BC, the land was owned at the time of the Allied Manayy maady and the Assyrians. After declining Manayy, Skayyha were residing there. On the surface, the treasure of zivieh "Guriki" Skayy princes of the Assyrians, and is composed of objects with very diverse styles, Urartians, maady, etc. Skayy. Especially ornamental Assyrian tablets made ​​of gold and ivory is significant. Assyrian ivory plates that mimic other objects reign is among the Asar Hadun made ​​in local workshops. The main components of this treasure is Orartui. The empire in the second half of the ninth century BC around Lake Van in the south of the lake was created, and later expanded to the Black Sea. Plaques and statues decorate the chest and shields is the keeper of such objects are obtained. Although the details of the Assyrian shields Orartui can be more open to Assyrian shield. Eagle and decorative gable ends that sentence is completely Orartui aspect. Skayy objects that are quite good accuracy and tolerance abound. Famous of all is a big plate silver gold plated with specific motifs in Skayy is decorated with concentric circles. Of the plate close to the seventh century BC believed. This ornament is evidence that trade flourished in this period had And especially at the time this was willingly Dispersed and disparate objects that create a unified and harmonious whole.

Loading the player...