کلاش بافی کردستان

یکی از دست ساخته های دیرین کهن دیار کردستان " کلاش " است. که خواستگاه نخستین آن اورامان بوده و اینک در اکثر نقاط کردستان ساخته می شود. همانند بیش ترین کارهای روستا ساخت کلاش نیز در روستای "نوره" کاری گروهی و خانوادگی است. اولین مرحله تهیه ی کلاش زیره است.  پارچه های پنبه ای در رنگهای مختلف به صورت طولی و عرضی بریده شده و پس از تا خوردن و کوبیده شدن رج می شوند. و به شکلی منظم به سیخ کشیده می شوند. کوبیدن زیره کاری است که به جهت استحکام زیاد تکرار می شود. برای آنکه زمینه ی مرحله بعد فراهم شود و پارچه های زیره پراکنده نشود نخی محکم از میان آنها گذر داده می شود. زیره کلاش را با عبور دادن چهار رشته (دوال) تسمه ای چرمی که از پوست گاو تهیه شده محکم کرده و مهار می کنند. سپس از صاف کردن زیره یک دوال دیگر از رو بسته می شود و به شکلی خاص گره می خورد و آنگاه شیارهایی جهت هواکش به آن ایجاد می شود. رشته های بند رکاب تاب داده می شوند و به زیره دوخته می شوند و مجددأ به زیره شیارها افکنده می شود و حواشی زاید بریده می شوند و اطراف مرتب و صاف می گردد و استاد بر غضروف های محکم که بر نوک و انتها کلاش با دوال بسته شده میخ می کوبد. زیره آماده شده ی کلاش در دست زنان هنرمند کرد قرار می گیرد و بند بند "خوشه گندمی" چیده می شود. که بافتی مخصوص در کردستان است. دو تا سه روز طول می کشد که رویه ی کلاش با استحکام تمام بافته شود و معمولأ در این کار گروهی با ظرافت برعهده زنان است. کار بافت رویه که به ا تمام می رسد کلاش قالب می خورد و اولین بار که آن را پوشیده باید با سبزه آشنا شود تا درزهایش مسدود گردد و برای اینکار کجا بهتر از دامنه های سر سبز کردستان.

 

Kurdish weaving Kelash

One of the ancient artifacts of ancient Kurdistan region "Kelash" is. The origin of the early Oraman now be made in many parts of Kurdistan. Like most things in the village, making the village Kelash "Navarah" collective work and family. The first step is making Kelash Zireh. Cotton fabrics in different colors cut into longitudinal and transverse Knots are being beaten up after eating. And are drawn to a regular grill. Slamming "Zireh" is something that is repeated for high strength. To provide context to the next level and fabrics "Zireh" not distributed Transition between them is stronger than cotton. "Zireh" Kelash across the four disciplines (dual) leather belt made ​​from cow skin firm and gain control. Then the dual of the package is a smooth Zireh and certain way tie there and then it will create grooves for ventilation. Strap strands, twists are And to 'Zireh' are pinned back "Zireh" tracks are thrown And margins are cut waste Area is nice and smooth Cartilage on the top and bottom of the sturdy and master Kelash with rapping Duval nailed shut. Zireh has been prepared for the Kelash is placed in the hands of the women artist articulated "wheat" is set. The specific context in Kurdistan. Kelash procedure takes two to three days and usually the team with the strength of all woven delicately held by women. Policy context within which the work ends there Kelash The first time I wore it must be familiarize with brunette It seams to be blocked And where better to do it the green slopes of Kurdistan.