ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

متن شعر به زبان کردی                           ترجمه فارسی شعر     

                هه ریمیکی گه رم و به تین                       مکانی گرم و دلپذیر                      

    مالیکی دوور له قار و قین                         خانه ای خالی از قهر و کینه

دیمه ن کی سه وزی به رین                       چشم اندازی سبز و فراخ

        سیبه ر ئاسمان ، راخه ر زه وین                  سایبانش آسمان و فرشش زمین

            دلی شه یدای ئاسمانی شین                        دلی شیفته آسمان آبی                

     تامه زروی ئه زموونی فرین                      که مشتاق تجربه پرواز است.

ده می پر له گولی که نین                          لبانی آراسته به گل لبخند

   نامو له گه ل خه م و گرین                         که با اندوه گریه ناآشناست.

           له تو ئه خوازم ئه ی خودا                         اینها را همه از تو می طلبم ای خدا

    داهینه ری ژین و ئه وین !                        ای آفریننده زندگانی و عشق 

 

شعر: لادن کلوندی