نمایشگر دسته ای مطالب

چهار راه آدینه

چهار راه آدینه


این مسابقه طی جهار مرحله اجرا خواهد شد،و تمامی شرکت کنندگان تا پایان مسابقه با هم رقابت می کنند و تا پایان حذف نمی شوند.
مرحله اول: شامل زوان خله ته نه است، 
مرحله دوم: شامل ضرب المثلها و مفهوم های آن است، 
مرحله سوم: سوالهای مختلف در قالب پاکتهایی که این پاکتها شامل سوالهای معارف، کردستان شناسی، اطلاعات جهانی، ورزش، مسائل روز یا اطلاعات عمومی، ادبیات کردی، موسیقی و هنر استو شرکت کنندگان با توجه به امتیازهای مرحله اول و دوم حق اتخاب اول پاکتها با کسی است که امتیاز ش بالاتر است و بعد به ترتیب، یعنی شرکت کننده چهارم ناچار به انتخاب پاکتها ی باقی مانده است .
مرحله چهارم: سئوالی در قالب نمایش که هر کس  زود تر زنگ بزند جواب سئوال را میدهد و نهایتا جمع بندی امتیازها و اعلام برنده
Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ندا نقیبی

تاریخ تولید: 94/07/01