چهارشنبه سوری

متاسفانه در چند سال اخیر شاهد حوادث ناگواری در این شب ها هستیم. امیدواریم امسال کسی آسیب نبیند. چون مردم آگاهانه به استقبال نوروز سال 92 می روند. اما در هر صورت بعضی ها این مراسم را برگزار می کنند و هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی چهارشنبه آخر سال می تواند زیانهای جانی و مالی سنگین و غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد. مهم ترین موضوع این است که خانواده ها در پیشگیری این حوادث نقش مهمی را ایفا می کنند. باید کودکان و نوجوانان را تشویق کرد که از حوادث درک خوبی داشته باشند و بدانند خطر جدی است. مردم خیلی آگاه تر از آن هستند که این مواد محترقه و آتش بازی خطرناک را خریداری نمایند.

 

Chaharshanbe Soori

Unfortunately in recent years have witnessed the tragic events in the evenings. This year I hope to preserve. Celebration of Nowruz 92 years because people are conscious. But in any case some of these ceremonies are held But in any case some of these ceremonies are held And any neglect of safety and negligence in the last year can be held Wednesday living and heavy financial losses and seeks to be irreversible. The main issue is that families play an important role in preventing these incidents. Children and adolescents should be encouraged to have a good understanding of events and know the risk is serious. People are very aware of the dangerous substances dangerous to buy games.

Loading the player...