رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

چهاردهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

چهاردهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما

چهاردهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما


شماره جلسه: 14

تاريخ: 1/10/89

ساعت شروع:    30/10

ساعت خاتمه:   12

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1- سیدفرضی رسایی  - رئیس جلسه

2- صمد وطنخواه  - دبیر جلسه

3 – خسرو سینا – کارشناس    

4- فرهاد مسکوک – کارشناس

5- جمیل مفاخری – کارشناس

6- فرزاد وحدانی - کارشناس

7-

غايبين:

  دستور جلسه:

بررسی طرح تله فیلم تعطیلات شیرین  (سنبل رحیمی) + طرح داستانی فرزندان میهن (امید غریبی و حاتم ساعدپناه) + طرح سریال روزگار در محله ( آقای عباس کمندی) + طرح گلی به رنگ سکوت ( آناهیتا کبیرکوه)+ طرح سریال خاک و گوهر ( ناصر ابریشمی) + طرح سریال معمای پلیسی (اسعد صوفیه)+ طرح سریال سفر (لیلا احمدی) + طرح تله فیلم قطار شادی (فرزاد وحدانی) و سریال گنجنامه  میرزا قادر (عباس کمندی) .

 مصوبات جلسه:

1-   طرح تله فیلم « تعطیلات شیرین »    خانم سنیل رحیمی . این طرح پس از مطالعه کارشناسان به دلایل تکراری بودن قصه و نداشتن گره و تعلیق ،  شخصیتهای تکراری ، نامشخص بودن پایان قصه و با توجه به اینکه مشخصه بومی ندارد و در هر جایی می توان این چنین قصه هایی را تولید نمود به اتفاق آراء اعضاء به تصویب نرسید .

2-   طرح داستانی « فرزندان میهن » آقایان امید غریبی و حاتم ساعدپناه نیز قصه مناسب دارد اما خوب پرداخت نشده  است و ساده انگارانه از کنار موضوع شهدای جنگ م گذرد . قصه باید عوض شود تا برای تولید در تلویزیون مناسب باشد و اعضاء شورا پیشنهاد دادند که ایده طرح را عوض و خلاصه طرح و خلاصه داستان را مجدداً به شورا ارائه نماید .  

3-   طرح سریال « روزگار در محله» آقای عباس کمندی . این طرح از ایده بسیار خوب و بدیعی برخوردار است . طرح با نگاه به گذشته سنندج و بیان قصه هایی از زندگی مردم در آن روزگار با نگاه طنز برای مخاطب جذاب می باشد اما بخشی از قسمتها قصه به بازنویسی نیاز دارد که پس از بازنویسی مجدد قابل ارائه به شورای طرح و برنامه مرکز می باشد و کلیات طرح به تصویب رسید . 

4-   طرح « گلی به رنگ سکوت » خانم آناهیتا کبیرکوه با توجه به اتفاقات ساده انگارانه در داستان و به نمایش گذاشتن بعضی اعمال که برای کودکان و نوجوانان بدآموزی دارد مورد تصویب قرار نگرفت .

 5-   طرح سریال« خاک و گوهر» آقای ناصر ابریشمی با توجه به آشنایی کم نویسنده با اصول طرح نویسی برای تلویزیون و ناقص بودن طرح که دارای اشکالات فنی نگارش بود به تصویب نرسید .

 6-   طرح سریال « معمای پلیسی» آقای اسعد صوفیه نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه با اقتضائات بومی همخوانی نداشت نیز مورد تصویب قرار نگرفت .

 7-   طرح سریال « سفر » خانم لیلا احمدی نیز با توجه به عدم پرداخت خوب قصه و نپرداختن  به شخصیتهای قصه مورد تصویب قرار نگرفت .

 8-   طرح تله فیلم « قطار شادی » آقای فرزاد وحدانی که توسط کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفته بود ، با توجه به نگاه انسانی به زندگی و پرداخت خوب قصه مورد تصویب قرار گرفت . اما کارشناسان شورا نظراتی در زمینه پرداختن به شخصیتها و قصه داشتند که قرار شد طرح مجدداً توسط آقای وحدانی بازنویسی و برای بررسی به شورا ارائه گردد .

 9-   طرح سریال « گنجنامه» میرزا قادر آقای عباس کمندی با توجه به عدم ساختار مناسب و نبود نگاه نو در قصه و داستانی تکراری علم بهتر از ثروت است و پایان سریال همه اتفاقات به یکباره تمام می شود مورد تصویب قرار نگرفت با توجه به پیام قصه پینشهاد گردید که طرح ولیده مجدداً با ساختاری مناسب برای تلویزیون با زنویسی و به شورا ارائه گردد .  

وطن خواه – دبیر جلسه