پای کوبی (رقص کردی)

پای کوبی و یا رقص کردی (هەڵپەڕکێ)، بخشی از آیین‌های نمایشی کردها است که بصورت گروهی و به شکل حلقه‌ای ناکامل مرکب از رقصندگان در حالیکه پنجه دست هایشان به هم گره خورده است و از چپ به راست در حرکت هستند اجرا می‌شود.

اولین نفر سمت راست گروه که با دستمالی در دست وظیفه هدایت و هماهنگ کردن حرکت بقیه رقصندگان را به عهده دارد و سرعت و ریتم و شور رقصندگان بستگی به هدایت او دارد و آخرین نفر گروه که در منتها الیه سمت چپ حلقه قرار دارد و او نیز مسئولیت مشابهی دارد را گاوانی می‌نامند.

تاریخ دقیقی برای پیدایش و شکل گیری این رقص نمی‌توان تعیین کرد. اما در کاوش‌های باستانی که در مناطق کردنشین انجام شده است می‌توان نمونه‌هایی از این رقص را بر روی سفالینه‌های پیش از تاریخ مشاهده کرد.  رقص‌های کردی اشکال متنوعی دارند ولی بطور کلی از دو دسته رقص‌های غنایی و رقص‌های رزمی تشکیل شده است.

انواع رقص کردی:

گَریان – پشت پا – هَلگرتن – فتاح پاشایی – لب لان – چَپی – زَنگی یا زَندی – شَلایی – سه جار – خان امیری

 Dancing

Dancing (Halparke) Kurdish demonstration is part of the ritual, Which collectively form an incomplete ring, Composed of dancers While dealing with their hands tied together. And moving from left to right are Runs.

The first group left with the task of handling the rest of the dancers is responsible for directing and coordinating Depending on the speed and Beat and passion of the dancers are guiding him. But in the far left of the group and the last ring is He is responsible for the same gavani call.

Precise date can not be determined for the formation of the dance. But archaeological excavations carried out in the Kurdish regions, examples of this can be seen dancing on Sfalynhhay prehistory. Kurdish dances have various forms, but generally consists of two dances, lyrical and epic dances.


Types of dancing:

GaryanMetatarsus - Halgerten - Fattah Pashaii - Ian ButtSinistral - Calling or returning - Shalae - Tuesday Jar - Aamir Khan

Loading the player...