جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

پاله وانه کان (پهلوانان) - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

پاله وانه کان (پهلوانان)

پاله وانه کان (پهلوانان)


Loading the player...

پهلوان نادر هم عصر ناصرالدین شاه قاجار بوده است. او از پهلوانان نامی،خوشنام زمانه ی خود بوده که در سنندج و بازار قدیم براتیان دکان کله پاچه فروشی داشته است. تدین،فتوت، و سخاوت او زبانزد خاص و عام بوده است. در یک سفر ناصرالدین شاه به سنندج می اید و از طرف امراء وقت برای تفریح و تفرج به ظفریه در دامنه کوه آبیدر می روند. شعبان سیاه پهلوان در بار نیز در این سفر همرکاب همایونی است. ناصرالدین شاه در ظفریه اراده می کند که برای نشاط و طرب همایونی، پهلوانی برای کشتی و مبارزه با شعبان سیاه بیاورند. او شرف الملک سنندجی را مامور این کار میکند. شرف الملک به سراغ پهلوان نادر می رود و او را مجاب میکند که با شعبان سیاه هماورد و هم پنجه شوند. روز رزم و کشتی پهلوان نادر و شعبان سیاه فرا می رسد شعبان سیاه قوی هیکل و کار آزموده و پهلوان نادر کله پز در ظفریه به رزم هم می روند. در این هماورد ی پهلوان نادر شعبان سیاه را بر زمین می زند و شعبان سسیاه را که دست در پای تخت ناصرالدین شاه محکم کرده با تخت چند متر می کشد. به طوری که می خواسته شعبان سیاه و تخت ناصر الدین شاه را در دره پرتاب کند. مردم پهلوانشان را با حرمت در نوای دهل و سرنا به شهر باز می آورند. این کار بر ناصرالدین شاه سخت می  آید. ناصرالدین شاه دستور می دهد که پهلوان نادر به جرم بی حرمتی با شاه کشته شود.شب هنگام شرف الملک سنندجی برای نجات پهلوان نادر به حیله ای متوسل می شود. او در دامنه ی آبیدر آتش زیادی فراهم می آورد و به اطلاع ناصرالدین شاه می رساند که سنندج در خطر حمله است و ناصرالدین شاه از ترس جانش شبانه سنندج را ترک میکند.

تاریخ تولید: 94/07/01

طراح: صابر نیکبخت

تهیه کننده: علی رحمانی