رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

پالنگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پالنگان

در 45 کیلومتری  شمال غرب شهر کامیاران در دره ی "تنگی ور" قلعه ای تاریخی به نام "پالنگان" قرار گرفته زمان دقیق ساخت این قلعه ی کهن صخره ای مشخص نیست اما چنانچه در کتاب معروف "تحفه ناصری" آمده مدت ها محل سکونت امرای "کلهر" بوده و بعدها خاندان "اردلان" که از والیان کردستان بوده اند در سال 564 ه.ق آن را جزو قلمرو و متصرفات خویش قرار داده اند و بر استحکامات آن افزوده و بناهایی رفیع از مسجد و دکان و غیره در آن ساخته اند. آثار اندک بجامانده از قلعه که توانسته مسیر پرفراز و نشیب تاریخ را طی کند و امروز شاهدی از قرن های دور باشد شامل: محل دروازه ی اصلی قلعه برجکهای نگهبانی بقایای اتاق ها  آتشکده ها  و پل های آن است و البته سند ارزشمند تاریخی دیگری که در دره ی تنگی ور وجود دارد کتیبه ای کهن است مربوط به "شاه آشوری سارگن دوم" که در سالهای 722 تا 705 پیش از میلاد حکومت را به دست داشته. این کتیبه که در 200 متری ورودی جنوبی دره و در ارتفاع 50 متری دیوار بر روی طاقی سنگی حجاری شده شامل نوشته ها و نقوشی است که بر روی زمینه ی نقش برجسته ای از سیمای سارگن دوم به خط میخی آشوری و در 46 سطر نگاشته شده. تاکنون تعدادی از محققین ایرانی و خارجی بر روی این کتیبه بررسیهایی را انجام داده اند که در نهایت "دکتر فریم" از باستانشناسان سرشناس دنیا موفق به خواندن کتیبه شد. فریم معتقد است محتوای این کتیبه شامل: نیایش خداوندان گوناگون نام و عنوان های سارگن دوم شرح لشگر کشی به "سرزمین کارالا" کارهای بزرگ سارگن در دوران پادشاهی و تقدیس ها و نفرین هاست. در سوی دیگر دره بر روی صخره ها و روبروی کتیبه شکاف کوچکی وجود دارد که مردمان محلی به آن "زینانه" به معنی زندان کوچک می گویند که نشانگر کاربرد این شکاف در گذشته است. یکی دیگر از جلوه های کهن و تاریخی این منطقه که در 800 متری شمال قلعه واقع شده و سالانه هزاران مسافر و گردشگر مشتاق ایرانی و خارجی را به سوی آن میکشاند. روستای پالنگان است. این روستا در دامنه ی کوه و در دو سوی دره قرار دارد و رودخانه ی تنگی ور از میان آن گذشته است. شکل خاص خانه های این روستا با حالت پلکانی که باعث شده تا پشت بام هر خانه حیاط خانه ی  بالاتر باشد و همچنین دیوارهای "خشکه چین" سنگی آن روستا را جزو هفت روستای گردشگری کردستان قرار داده. این خانه ها از تکه سنگهای است که یک و یک با پتک و نیروی دست از کوه کنده و خرد شده تا روی هم رفته خانه ای گردد و مأمنی برای ساکنان زحمتکش روستا که سالها  آرام  و مسالمت آمیز در دامان این طبیعت سخاوتمند زیسته اند و آن را از گزند ویرانی و نابودی حفظ کرده اند. شرایط رودخانه ی تنگی ور برای پرورش ماهی مناسب است همین مسئله باعث شده که مراکز پرورش ماهی این منطقه جزو بزرگترین مراکز پرورش ماهی کشور باشد و یکی از منابع درآمد مردم می باشد.

 

Palangan

45 km north of West Valley City Kamyaran the "tightness around" a historic fortress called the "Palngan" The exact time of making this ancient castle rock is not clear But if the book known as the "gift of Nazareth," the long residence Prince "Kalhor" and later the family "Ardalan" The Kurds have been governors in 564 AH. Have it among their territories and possessions and the defense added and lofty building of mosques and shops, etc. have made in it. Few traces remain of the castle was filled with ups and downs on the path to And today is evidence of distant centuries include: location of the main gate of the castle guard remains Brjkhay Altar room and its bridges  And a valuable historical document that tightness in the Verde Valley there is an ancient inscription The "second Sargn Assyrian king" in 722 years to 705 BC, the government had achieved. The inscription at the southern entrance to the valley 200 meters and 50 meters in height on the wall of arched stone carvings and engravings by the A prominent role on the field of TV Sargn Assyrian cuneiform and the second in 46 rows written. Since a number of Iranian and foreign researchers have done studies on this inscription Finally the "doctor-frame" of the world-renowned archaeologists were able to read the inscription. Frame that contains the content of this inscription: worship God in different names and descriptions as second Sargn campaigns to "land Karala" big things in the kingdom and blessed and cursed is Sargn. Inscriptions on the rocks and across the valley on the other hand, there are small gaps where the local people "Zynanh" means a small prison, say The application indicates that this gap is in the past. . Another manifestation of the ancient and historic region located 800 meters north of the castle And every year thousands of eager tourists and foreign travelers and attracts them to it. The village is Palngan. The villages of the mountain and the valley is located in two Verde River and Through the narrowing of the past. Specific form of the village houses with stair case that led up to the roof of each house is the courtyard house And the walls "rigid China" stone village placed among the seven village tourism in Kurdistan. This house is of stone pieces with a sledgehammer and a force from the mountain dug and chopped To providing a secure forum for residents working on the house is quiet and peaceful village, which for years have lived in the lap of the Nature generous Devastation and destruction have been protecting it from harm. Narrowing of the Verde River is suitable for fish farming The same thing that makes this region one of the largest centers of fish in aquaculture facilities are And people is a source of income.

 

در نگاه بیشتر ببینید