جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

ویژگی های انقلاب اسلامی - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

ویژگی های انقلاب اسلامی

ویژگی های انقلاب اسلامی


هر چند كه همه‌ی انقلاب‌ها در جهان در برخی از امور با هم شریك بوده و باهم متشابه‌اند ولی هر انقلابی ویژگی‌های خاص به خود را داشـته كه در دیگر انقلاب‌ها وجود ندارد. در این زمینه انقلاب اسلامی ایران نیز دارای ویژگی‌هایی است كه به طور خلاصه و فهرست به آن ها اشاره می كنیم:
1- حاكمیت الله:
انقلاب اسلامی ایران توسط كسانی شروع شده و به ثمر نشست كه معتقد بـودندحاكمیت تـنها از آن خـدا و پیامبر (ص) و ائمـه معصومین (ع) بوده و هر كس از غیر طریق آنان بـه حـكومت بـرسد طـاغوت وغـیرقانونی خواهد بود و به همین دلیل حاكمیت پادشاهان را در طول تاریخ غیرقانونی و نامشروع می دانستند و در زمان غیبت امام زمان (عج) تنها حاكمیت فقیه جامع الشرایط را به‌عنوان نماینده‌ی امام زمان (عج) می پذیرند و بس.
2-  قدرت و نفوذ معنوی رهبر:
هر چند كه در همه‌ی انقلاب‌ها مردم تابع رهبری انقلاب بوده و گوش به فـرمانش داده وبـه دستوراتش عمل می كنند اما این مساله در انقلاب ما از شدت بیشتری برخوردار بود؛ زیرا رهبری انقلاب در لباس مرجعیت و نـمایندگی از نـاحیه‌ی امام زمان (عج)ظهور كرده است كه اعتقاد مـردم آن اسـت كه رد حكم او رد حكم امام زمان است و رد حكم امام زمـان رد حـكم خدا است و آن هم موجب كفر و خروج از اسلام است، لذا عـمل بـه بـیانیه ها و دسـتورات رهـبری در طول انقلاب به‌عنوان عمل به‌دستورات اسلام تلقی می شد، اینجاست كه رهبری انقلاب اسلامی ایران از بـقیه‌ی رهـبران انـقلاب دنیا جـدا مـی شود و حكم او از نفوذ بیشتری برخوردار می گردد.
3-  روحانیت:
روحانیت شیعه در بعد تبلیغی و آگاه كردن مردم (باتوجه به زمینه‌ی تـبلیغی كـه در ایام ماه رمضان و محرم و صفر و فاطمیه داشتند) و رسـاندن پـیام رهـبری به مردم وتشریح اهداف انقلاب و بازگو كردن فـساد و تـباهی دستگاه حاكمه ،نقش بسزایی داشته اند، لذا با توجه بـه ایـن‌كه هیچ یك از رسانه های گروهی در داخل كشور و چه درخارج در اختیار انقلابیون نبود، احیانا همزمان در اسرع وقت پیام رهبری را بـه امـت می رسانده و نـظر رهـبر انـقلاب را برای مردم در روند انقلاب تشریح می كردند.
نمونه‌ی بارز آن عاشورای سال 42 است كه با یك طـرح و نقشه‌ی حساب شده طلاب و وعاظ‌، بنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملكت نظر امام را در رابطه با نظام حاكم به مردم برسانند كـه مـردم بـاید عـلیه نـظام شورش کنند.
همزمان كه امام عـلیه شخص شـاه آن سـخنرانی تـاریخی‌اش را در مـدرسه‌ی فـیضیه ایراد مـی فرمود ،وعـاظ و طلاب نیز در سراسر مملكت داشتند نظر امام را به مـردم می گفتند و مردم را به مظالم طاغوت آشنا می ساختند این چنین نیرو و این چنین موقعیت برای هیچ انقلابی در دنیا وجود نداشت.
4-  وحدت و همبستگی همه‌ی اقشار
از آنـجا كـه 2 99 درصـد مردم ایران مسلمان بوده و انقلاب نیز مـاهیتی اسـلامی داشت ،همه‌ی اقشار مردم از طلبه و دانشجو از شهری و دهـاتی از بـازاری و كشاورز باسواد و بی سواد... همه و همه باهم در رونـد انـقلاب متحد بوده و از یكدیگر حمایت می کردند و دست به دسـت یـكدیگر داده، عـلیه رژیـم حاكم قیام می كردند.
هیچ انقلابی در دنـیا بـا این نوع یكپارچگی مردم روبرو نبود زیرا انقلاب كارگری فـقط همبستگی كـارگران را بـه همراه دارد و انقلاب آزادی خواهی تنها یـكـپارچگی آزادیخواهان را و ... و قـهرا انـقلاب اسـلامی وحـدت و همبستگی مسلمین را همراه خواهد داشت.
5- پایگاه انقلاب:
یـكی از ویـژگی‌های این انقلاب مراكز اصلی و پایگاه دائمی آن است ؛حـوزه های عـلمیه، دانشگاه‌ها ، مدارس ، مساجد و حسینیه ها كه در نـظر مـلت ایران به‌عنوان اماكن مقدس به‌حساب می‌آیند و چشم همه‌ی مردم بـه ایـن امـاكن دوخته شده و به آن‌ها با دیده‌ی احترام می نگریستند و مـراكز اصلی این انقلاب بودند و قداست این مراكز به نوبه‌ی خودسهم بسزایی در به حركت درآوردن مردم داشت.
6- هدف انقلاب:
هـدف نهضت كه از همان ابتدا مشخص بوده و در شعارهایی از قبیل :
"اسـتقلال ،آزادی ،جـمهوری اسلامی " تبلور یافته بود، در به جنبش كشاندن مردم نقش مهمی داشته است.
7-  خودكفایی انقلاب:
یكی دیگر از ویژگی‌های این انقلاب این بود كه همه‌ی نیازمندی‌های آن (چـه در بـعدفرهنگی و چـه در بعد سیاسی و چه در تشكل بخشیدن به مـلت و بـخصوص درمساله‌ی رهبری) از درون مرز ایران تامین می شده و از حـوزه‌ی اسـلام و مـسلمین تـجاوزنمی كرده اسـت ؛یعنی نه نیازی به كـمونیسم شـرق بـوده و نـه احـتیاجی به كاپیتالیسم غرب بلكه همه‌ی كـارهای آن از مـتن اسـلام و رهـبری رهبران دینی و سیاسی وبخصوص رهبری امام خمینی (ره) تامین می شده است.
8- شهادت طلبی:
و بـالاخره ویـژگی خـاصی كـه در انـقلاب ما بود، مساله‌ی هدفمندی و شـهادت طلبی بـود كه مـردم ایران كشته های در راه انقلاب را همانند كشته های جنگ‌های صدر اسلام شهید دانسته و نه تنها كشته شدن در این راه را، ذلت نمی دانستند بلكه آن را مایه‌ی فخر و مباهات خود دانسته و بـا جـان و دل آن را خـریدار بودند.
لذا این انقلاب با خون ده‌ها هـزار شهید و جانباز و معلول و مفقود به‌ثمر نشست و همین خون‌ها و خاندان معظم شهدا هستند كه حافظ انقلاب بوده و سلامت انقلاب بوسیله‌ی آنان برای‌همیشه تضمین می گردد.

برگرفته از كتاب انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

آدرس کوتاه :