رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

وفات رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

وفات رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص)

وفات رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص)


 

بدانکه اکثر علمای خاصه و عامه را اعتقاد آنست که ارتحال سید انبیاء به عالم بقا در روز دوشنبه بوده است و اکثر علمای اسلام را اعتقاد آن است که آن روز بیست و هشتم ماه صفر بوده است و اکثر علمای عامه روز دوازدهم ربیع الاول گفته اند. و محمد بن یعقوب کلینی از علمای ما به این قول قایل شده است و قول او اصح و اشهر است. بعضی از علمای عامه دوم ماه ربیع الاول و بعضی اول ماه ربیع و بعضی هیجدهم ماه ربیع و بعضی دهم ماه ربیع و بعضی هشتم نیز گفته اند و خلافی نیست که در آنوقت از سن شریف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود. در کشف الغمه از حضرت امام محمد باقر روایت کرده است که آن حضرت در سال دهم هجرت به عالم بقا رحلت نمود و از عمر شریف ان حضرت شصت و سه سال گذشته بود. چهل سال در مکه ماند تا وحی بر او نازل شد بعد از آن سیزده سال دیگر در مکه ماند چون بمدینه هجرت نمود پنجاه و سه سال از عمر شریفش گذشته بود و ده سال در مدینه ماند و وفات آن حضرت در روز دوشنبه دویم ماه ربیع الاول واقع شد. ایضاً در کشف الغمه اورده است که عمر شریف رسولخدا شصت و سه سال بود با پدر خود دو سال و چهار ماه ماند چون عبدالمطلب وفات یافت هشت سال از عمر شریفش گذشته بود و بعد از او عم او ابوطالب کفالت و حمایت او می نمود. بعضی گفته اند که در وقت وفات پدر خود هفت ماهه بود.....و در روز دوشنبه یازدهم ماه ربیع الاول داخل مدینه شد و ده سال در مدینه ماند پس در بیست و هشتم ماه صفر برحمت خالق قضا و قدر فایز گردید در سال دهم هجرت.