رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

هفدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

هفدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما

هفدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما


 

شماره جلسه: 17

تاريخ: 22/10/89

ساعت شروع:   

ساعت خاتمه:  

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1-رسایی معاون سیما ، رئیس جلسه

2-وطن خواه مدیر تولید ، دبیر جلسه

3- فرزاد وحدانی – کارشناس    

4- فرهاد مسکوک – کارشناس

5 – خسرو سینا - کارشناس   

غايبين:

  دستور جلسه:

بررسی طرح تله فیلم جاده بن بست(علی رضا احدی) + طرح سریال یک وجب اون ورتر(امید شاهنده)+ طرح مویه های غریبانه (فرزاد حسنی) + طرح فراری (امید عربی) + طرح انقراض (عباس کمندی)  

  مصوبات جلسه:

1-   طرح تله فیلم «  جاده بن بست »    (علی رضااحدی ) .که توسط کارشناسان محترم مطالعه گردیده بود پس از مطرح شدن نظرات کارشناسان به شرح زیر بیان شد که قصه فاقد کشمکش کافی برای پیش بردن است و در کل چیزی برای گفتن ندارد ، اتفاقات سطحی و ساده انگارانه و شعارگونه است ، قصه تکراری و با اقتضائات بومی همخوانی ندارد و به تصویب نرسید .

2-   طرح سریال « یک وجب اون ورتر » (امید شاهنده ) . قصه طرح روال منطقی ندارد و به شخصیتها خوب پرداخت نشده است هر چند قصه را اگر به شکل بومی بنویسند قصه در شهرهای بزرگ به خوبی پیشرفت می کند نه در شهرهای کوچک استان کردستان . داستان کلیشه ای و از این نوع تولیدات زیاد انجام شده و به تصویب نرسید . 

3-   طرح « مویه های غریبانه » (فرزاد حسنی ) . این طرح نیز پس از مطالعه کارشناسی بیان شد که قصه کشش تولید سریال 13 قسمتی را نداردکاراکترها جذابیت خاص ندارد شخصیت پردازی بسیار ضعیف است کشمکش برای پیش بردن داستان وجود ندارد و قصه با اقتضائات بومی همخوانی ندارد و به تصویب نرسید اما پیشنهاد گردید گه اینگونه قصه ها را با ساختار مستند داستانی با تغییراتی می توان بهتر تولید نمود .

4-   طرح « فراری» (امید عربی) . قصه ای کاملاً کلیشه ای دارد که با الگوبرداری از صحنه های اکشن غربی نوشته شده است که قصه با شرایط بومی همخوانی ندارد و شخصیت پردازیها دور از ذهن مخاطب می باشد اما طرح دارای قابلیت هایی برای ساخت تله فیلم است که مقرر گردید دیگر کارشناسان شورا آن را مطالعه کنند و در جلسه بعدی درباره آن تصمیم بعمل آید .

5-   طرح « انقراض»  آقای عباس کمندی نیز مطالعه شد و با توجه به اینکه قصه طرح قهرمانان زیادی دارد و شخصیت محوری ندارد بخشی از تاریخ کردستان که بیان شده دارای شبهات زیادی است که باید بررسی بیشتری صورت پذیرد و با توجه به شرایط موجود در استان و سنگین بودن تولید همچنین پروژه ای در ساختار تله تئاتر با 13 قسمت کارشناسی نشده است که باید تصمیم گیری در آن بعمل آید و طرح مشروط به روشن سازی و تغییرات اساسی در طرح به تصویب می رسد .

وطن خواه – دبیر جلسه