رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نهضت سوادآموزی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نهضت سوادآموزی

نهضت سوادآموزی


نهضت سوادآموزی

 

نویسنده : شهناز بهرامی

گوینده : نور الدین حسامی

گزارشگر : سمیه فرزامی

ساعت پخش : 10:20 ( دوشنبه ها )                  مدت : 30 دقیقه

موضوع : این برنامه در قالب برنامه های مشارکتی با نهضت سوادآموزی در خصوص تبیین و آشنایی بیشتر شنودندگان با فعالیتهای نهضت از صدای مرکز کردستان به صورت یک روز در هفته تولید و پخش می گردد.