رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

نمایش لالایی مادر - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش لالایی مادر

نمایش لالایی مادر


نمایش لالایی مادر

 

زن: می شنوی؟                                                                                          شوهر: آره. صداش خیلی اذیتم می کنه.

زن: چه طور دلت میاد؟                                                                                 شوهر: همیشه از این صدا متنفر بودم من رو یاد شبهای امتحان می ندازه.

زن: پشیمونی؟                                                                                          شوهر: از چی؟

زن: از اینکه بچه مون داره میاد؟                                                                     شوهر: نه این چه حرفیه؟ قربونش برم. همه دلخوشی من چشم انتظاری اونه.

زن: پس چرا گفتی از صدای قلبش متنفری؟                                                    شوهر: من گفتم؟

زن: همین الان گفتی.                                                                                شوهر: من صدای ساعت رو گفتم.

زن: ولی من صدای قلب بچه رو گفتم.                                                           شوهر: اون که جوون منه.

زن: داره میاد. دیر یا زود میاد.                                                                      شوهر: کی؟

زن: کجایی مرد؟                                                                                       شوهر: اینجام

زن: نه اینجا نیستی                                                                                 شوهر: منتظر کی هستی؟

زن: هیچکس                                                                                          شوهر: خودت گفتی داره میاد

زن: منظورم بچمون بود.                                                                            شوهر: استرس داری؟

زن: می ترسم                                                                                        شوهر: از چی؟

زن: نکنه ناقص الخلقه باشه.                                                                     شوهر: خدا نکنه

زن: اگه شد چی؟                                                                                    شوهر: فرقی نمی کنه. پاره تنمه

زن: مردم رو چکار کنیم؟ کاشکی بچه دار نمی شدم.                                     شوهر: آرو باش. به دنیا میاد. بزرگ میشه. عاشق میشه. پدر میشه.

زن: واقعا؟ یعنی میاد؟                                                                              مرد: کی؟

زن: بچه رو می گم.                                                                                 مرد: میاد. شک نکن که میاد. مهم اومدن نیست. مهم موندن و چه طور رفتنه

زن: داره صبح میشه.                                                                               شوهر: داره برف میاد.

زن: خوابم نمی بره.                                                                                شوهر: لالایی بخون

زن: برای تو؟                                                                                          شوهر: برای بچه

و...