نشانه های افول آمریکا

خروج از سوریه، شکستی دیگر برای آمریکا