ميلاد فرزندان در بین مردم کرد

تولد فرزند در ميان مردم كرد رويدادي شيرين و مبارك است و به شيوه هاي مختلف اين رويداد را جشن مي گيرند. نخستين آيين شادي مربوط به ميلاد فرزند ، " گويزه وانه " نام   دارد. در روزگار كنوني ما به يمن پيشرفت چشمگير فن آوري طب پزشكي از مدتها قبل از به دنيا آمدن فرزند جنسيت جنين كشف شده و پدر و مادر روند بارداري و تولد را به دقت پيگيري مي كنند اما طبيعتا در گذشته چنين نبوده و در جامعه روستايي و شهري دورانهاي پيشين مرد خانه معمولا از روز و ساعت به دنيا آمدن فرزند اطلاع چنداني نداشت و كودكان و يا زنان، شاد و خندان خبر ميلاد فرزند و به دنيا آمدنش را به اطلاع او مي رساندند و پدر نيز شاد و شاكر به رسم تشكر و مشتلق چند گردو و يا نقل و شيريني و يا بعدا هديه اي نفيس به آن پيك مي داد . البته بعد ها اين رسم متحول شده و حتي پس از تولد كودك نورسيده مردان و جوانان طلب گويزه وانه مي كردند و مي كنند.

طبيعي است كه در جوامع روستايي تبعيض جنسيتي رواج داشته و به همين خاطر در صورتي كه نوزاد به دنيا آمده پسر بود ، پدر مشتلق و گويزه وانه ي بيشتري به كودكان مي داد و گاه در همان روز نخست پدر وليمه اي به همه ي مردان روستا مي داد و ميلاد پسر نوقدم خود را جشن مي گرفت و البته موسيقي در اين جشنها جاي ويژه ي خود را داشت و در جاي خود در اين تحقيق به آن اشاره شده است .

وقتي كه نخستين فرزند خانواده به دنيا ميآيد خانواده ي مادر نقش ويژه اي دارند . معمولا خانواده زوجه چند ماه پيش از ميلاد نوزاد، گهواره، لباس و هدايايي براي نوزاد تهيه مي كنند و در ماه هفتم و قبل از به دنيا آمدن فرزند به خانه ي دختر خود مي برند. در كنار هدايايي كه براي نوزاد تهيه مي كنند به شكلهاي مختلف جعبه يا كيسه هايي تزييني درست كرده و در آن قاووت مي ريزند. اين بسته هاي تزييني را در هنگام آمدن ميهماناني كه به قصد عيادت و يا ديدن از زن زائو مي آيند ، هديه مي دهند. اين سنت زيبا هنوز هم در شهر ها و روستاهاي كردستان به قوت خود باقي است و كيسه هاي كوچك قاووت به شكل هنرمندانه و زيبا و گاه به شكل عروسكهاي كوچك توسط كدبانوهاي خوش سليقه توليد شده و در بازار به فروش  مي رسد.

لازم به ياد آوري است كه رسم است بانوان و يا افراد نزديك فاميل به مدت يك هفته خود را ملزم مي دانند تا به ديدن زن زائو و نوزاد تازه متولد شده بروند. اين ميهماني و ديدن را در اصطلاح محلي " كورانه" مي گويند. كور به معني پسر است . متاسفانه اين جشن و ميهماني به نوعي حامل انديشه ي تبعيض جنسي بين دختر و پسر بوده و در گذشته بسيار به ندرت پيش  مي آمده است كه براي تولد نوزاد دختر جشني برگزار شود. اين لفظ كورانه را براي تولد نوزاد دختر نيز به كار مي برند .

برگزاري جشن كورانه بي شباهت به يك عروسي كوچك نيست چراكه در اين جشن هم چون عروسي و اغلب چند شب و چند روز طول مي كشد و طي آن ميمانان ضمن صرف شام و يا نهار به پايكوبي مي پردازند. رسم است كه در صورت برگزاري چنين مراسمي خانواده ها و مهماناني كه به كورانه آمده اند در شب هفتم تولد به جشن نامگذاري نوزاد دعوت شده و با دادن هديه اي مناسب قدرداني و سپاسگزاري خود را نشان مي دهند. برخي از خانواده ها براي ميلاد فرزند جديد خود جشني مولودي برگزار مي كنند.

نامگذاري فرزندان

آيين ويژه نامگذاري (در اصطلاح محلي به آن بانگ دادن مي گويند) كه خوشبختانه هنوز هم به قوت خود باقي است يكي ديگر از آداب شادي در كردستان به شمار مي آيد. اين جشن گاه به شكل خانوادگي و محدود و گاه در مقياسي وسيع برگزار مي شود. به طور معمول اين جشن در خانه ي پدر يا پدر بزرگ نوزاد برگزار مي شود. ميهمانان بعد از صرف شام آماده مي شوند تا مادر نوزاد فرزند خود را كه با شكلي زيبا آراسته است، قنداق پيچ نموده به همسرش تسليم كند، تا او نيز نوزاد را نزد روحاني يا فرد مومني ببرد كه براي نامگذاري به اين مجلس دعوت شده است.

البته فرد نامگذار بنا به برخي اظهارات گاهي بانوان مسن خانواده بوده اند  نوزاد به فرد نامگذار سپرده مي شود . وي در گوش نوزاد به آرامي اذان مي گويد و پس از آن سه بار اين جمله را تكرار مي كند: " به اذن خدا و رسول خدا   از اين پس تو را با نام ......... صدا  مي زنيم " اين جملات گاهي به زبان عربي در گوش نوزاد زمزمه مي شود. سپس اقامه در گوش كودك زمزمه مي گردد. بعد نوزاد به مادر داده مي شود و ميهمانان ضمن شادباش و مبارك گفتن قدوم فرزند تازه متولد شده، هدايايي نيز به او مي دهند. كه اغلب هدايا مبلغي پول است كه خانواده ها معمولا اين مبلغ را مانند پس اندازي براي نوزاد و فرزند نگه مي دارند.

 

Birth of offspring among Kurdish people

Among the events will sweet and blessed is the child's birthday and celebrate this event in various ways. The joy of the Birth of child's religion, "Goveza Wana" name. Significant advances in medical technology of today we Yemen long before the birth of the child, gender of unborn baby discovered The pregnancy and parenting and carefully follow the birth But of course this was in the past and the rural community and urban phases usually the day before man of the house Did not notice the child at birth and children Or woman, happy and smiling children about Birth of and the world is coming to know him killed and parents happy and grateful thanks to the draw and few walnuts Moshtolqh Or transport And sweets Or later the peak was precious gift. Later, this custom has evolved Even after birth, the newborn male child and young people and their demands were Goveza Wana.

It is natural that sexual harassment common in rural communities And so when the baby was born was a boy, his father and Moshtolqh Goveza Wana The more children And sometimes on the same day of the Father Waleme of To all the men in the village. and Birth of a new son was celebrating his step And of course, music festivals have their special place and in its place has been mentioned in this paper.

When the first child is born parent families have a special role. Usually the wife's family a few months before the Birth of the baby, cradle, baby clothes and gifts for their preparation and in the seventh month before the birth of their child to the home of his daughter. In addition to providing gifts for their children in different ways and it just decorative boxes or bags are coming Qavoot. The ornamental closed when guests come to visit or intend to visit are the parturient woman, their gift. This beautiful tradition still remains in towns and villages in Kurdistan and small bags Qavoot as artistically beautiful and tasteful, sometimes in the form of small dolls produced by the mistress of the market to be sold.

It should be noted that it is customary for women or men should know about your family for a week to see female labor and newborn baby on their own. The party visited the local term "Koranah" they say. Means the guy is blind. Unfortunately this kind of celebration and party carries the idea of ​​gender discrimination between boys and girls in the past and could hardly have been a celebration for the birth of a baby girl being held. The term is also used Koranah the birth of their daughter.

Koranah celebration, not unlike a small wedding because of these celebrations such as weddings and often a few nights and a few days during the evening and guests, while spend on dancing Lunch- pay. Such a festival that has drawn the families and guests who come at night Koranah th birthday party invitations and naming the baby by giving her the perfect gift and acknowledgments have been outstanding. Birthday celebration for the Birth of his new child, some families hold.

Naming children

Naming ceremony (the local term for a crow to say) that fortunately still remains one of the rules is joy in Kurdistan. The family formed a limited time to celebrate and occasion will be held on a large scale. In general, the celebrations will be held at the home of the baby's father or grandfather. After dinner guests are ready to make your child's birth mother, who is adorned with beautiful form, the swaddling screw submit to her husband, she was also Naming the baby to the clergy or to the believers to take has been invited.

The person named in the statements of some old ladies sometimes families have turned to the person named deposited. He said the prayer slowly in the baby's ear And then three times he repeated this statement: "So you have the permission of Allah and the Prophet of the name calling ........."  The Arabic words sometimes whisper in the ear of the newborn. The lodge is whispered in the ear of the child. After the baby is in the mother and newborn child Ghadoumi guests while saying congratulations and happy, as he presents them. Which is often gifts that families usually pay a sum of money as savings for infants and children down.