مولودی

وحدت ميان مسلمانان، از جمله مسايل بسيار مهم و اساسي انقلاب اسلامي است. تلاش هايي که پس از پيروزي انقلاب به منظور تحقق اين مقوله حياتي صورت گرفته و مي گيرد، به عنوان حرکتي بنيادين و کاملاً استراتژيک، نقش عمده اي در حفظ سلامت، پايداري و موفقيت روز افزون اين خيزش بزرگ سياسي ديني ايفا مي کند. امام خميني (ره) پس از سرنگوني رژيم شاهنشاهي و تأسيس نظام اسلامي، با برافراشتن پرچم اتحاد اسلامي، حرکت اصلاح طلبانه درون ساختاري حکومت اسلامي را با ايجاد تحوّل و دگرگوني هاي اصولي در نظام اجتماعي کشور آغاز کردند و در اين ميان، از هفته وحدت، به عنوان يکي از ارزشمندترين ثمرات اين حرکت اسلامي و اصلاحي براي ايران اسلامي و تمامي جوامع اسلامي ياد نمودند.

وحدت از منظر مقام معظم رهبري

مقام معظم رهبري، مباني فلسفي وحدت را اين گونه بيان فرموده است: «بناي توحيد ـ که مبناي فکري و اعتقادي و اجتماعي و عملي ماست ـ در وحدت است.... در جامعه اي که بر مبناي شرک بنا شده باشد، طبقات انسان هم جدا و بيگانه از يکديگر است. در جامعه توحيدي، که وقتي مبدأ و صاحب هستي و سلطان عالم وجود و حي و قيوم و قاهري که همه حرکات و پديده هاي عالم، مرهون اراده و قدرت او مي باشد، يکي است، انسان ها با يکديگر خويشاوندند؛ چون به آن خدا وصل اند، به يک جا متصل اند و از يک جا مدد و کمک مي گيرند. ولايت هم معنايش همين است. ولايت، يعني پيوند و ارتباط تنگاتنگ و مستحکم و غيرقابل انفصال و انفکاک. جامعه اسلامي که داراي ولايت است؛ يعني همه اجزاي آن به يکديگر و به آن محور و مرکز اين جامعه، يعني ولي متصل است. لازمه همين ارتباط و اتصال است که جامعه اسلامي در درون خود يکي است و متحد و متصل به هم است و در بيرون نيز اجزاي مساعد با خود را جذب مي کند.»

natal

Islamic Union

Unity among Muslims, including the very important issues of the Islamic Revolution. Efforts after the victory of Islamic Revolution and is vital to the realization of this concept, As a fundamental and very strategic move, A major role in maintaining stability and growing prosperity of this great political upheaval and religious plays. Imam Khomeini (ra) after the overthrow of the monarchy and the establishment of the Islamic system, The flag of the Union, Structural reform movement within the Islamic regime by creating fundamental changes in the social system began In this regard, the unity of the week, As one of the most valuable fruits of the Islamic movement and breeding Islamic and Islamic societies all have to learn.

Unity of the Supreme Leader's Perspective

Supreme Leader of the philosophical foundations of this unity is stated: "Unity building the intellectual foundation of our faith and social action In unity .... In a society that is based on idolatry, human classes separated and alienated from one another. Monotheistic society in which the origin of the universe Qayum and Omnipotent King of the Universe are revealed and all the motions and phenomena of the universe, he is indebted to the will and power, One is, human beings are related to each other; Connect to God because they are attached to one place and one place to help and be helped. This means that the province. Province, and the close relationship and strong bonding and non-separation and segregation. Islamic society with the province, ie, all the components to each other and to the front and center of the community, but it is connected. In this connection it is necessary that the Muslim community is in itself a And is united and joined together. And out of favor with their constituents absorb. "

Loading the player...