معلم

روز 12 اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز معلم نامگذاری شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شهادت استاد مرتضی مطهری در روز 12 اردیبهشت ماه سال 1358 توسط گروه فرقان، این روز به عنوان روز معلم نامگذاری شد.

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی جامعه قدم های اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دینی اصیل و بی پیرایه و منطبق با نیاز روز جامعه ما بسیار مؤثر بوده است.

نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم جلوه می کند. چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی اند، لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمینی (ره) همچون نقش انبیا است برای مردم.

Teacher
In Persian date Ordibehesht 12 calendar days of the Islamic Republic of Iran, has been named Teacher Day. After the Islamic Revolution, and the testimony of Professor Morteza Motahari on May 12, 1358 by Furqan, the day was named as Teacher's Day.

Especially in literacy classes Motahari insightful cultural stratum of society had taken a major step in restoring think deeply religious martyr authentic and unadorned, and comply with the requirement of our community is very important.

The key role of teachers as implementers of education and basic patterns of students seem to be very important. Because the teachers, are the next generation of filmmakers, so their role according to Imam Khomeini (RA) Like the prophets to the people.

Loading the player...