رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

مشارکت مردمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مشارکت مردمی

انقلاب ایران هویت اسلامی از دست رفته مردم این دیار را که در طول سالیان و ادوار مختلف تاریخ سیاسی این مرز و بوم کم رنگ و بلکه بیرنگ شده بود به آنان باز گرداند. حضور مردم در بطن مناسبت ها و برنامه های ملی و مذهبی و بویژه در انتخابات، جواب دندان شکن و محکمی به یاوه گویی های بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی است. و این حرکت جهانی شکل گرفته در دنیای اسلام بر ضد سیاست های استکباری و استعماری جهانخواران نشأت گرفته از بیداری و بصیرت مردم ایران است. این حضور در انتخابات نشان دهنده قدرشناسی مردم از خدمات نظام است. هرچند مرور زمان توان تأثیر و کوچکترین تغییری در اهداف اولیه انقلاب مردم ایران نداشته و در همه ادوار انقلاب، اصول مبنایی این نظام الهی از چنان ثبات و قوامی برخوردار بوده اند که همه فروعات به حول آن شکل گرفته و دست اندر کاران مردم از صراط مستقیم و اهداف اصلی منحرف نشده اند اما نباید فراموش کرد که امواج معنوی این انقلاب اکنون در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز توانسته است فضا را متأثر کند که مصادیق عینی آن را امروز در امواج اسلام خواهی و بیداری اسلامی و حرکت های استکبارستیز در سطح جهان و منطقه شاهد هستیم. بنابراین وظیفه مردم ایران در راستای دفاع و تقویت بیش از پیش پایه های این نظام الهی به مراتب سنگین تر شده است.

 

Public Participation

Iranian revolution, the Islamic identity of the lost people of this land Years and different periods in the political history of this land was pale and colorless, but they return. The people at the heart of national and religious events and programs especially in election, Unanswerable and strong response to prate holy Islamic Republic is malicious. This global movement formed in the Muslim world against imperialistic and colonial policies emanating from devouring the Iranian people are awakening and insight. This indicates the gratitude of the people in elections is a system service. However, over time, influence and power of the Iranian people have not the slightest change in the basic objectives And in all revolution periods, basic principles of the divine system stability and consistency have been Formed around it and all the minutiae involved divert people from the path and the original objectives have not been But should not forget that this revolution is the spiritual waves in regional and international arena is also able to affect the space Give concrete examples of it in the wave of Islamic awakening And anti-imperialism movements we observe in the world and the region. So in order to defend the Iranian people and the strengthening of the foundations of this system is heavier than the divine.

در نگاه بیشتر ببینید