سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

مسجد دو مناره سقز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد دو مناره سقز

Loading the player...

دانلود

مـسـجـد دو مـناره سـقـز واقع در مـحـله مـیان قـلعه سـقـز و در دامـنه یگانه تـپـه تـاریـخـی داخـل شهـر یعـنـی ناریـن قـلعه و در واقع در بافـت قـدیـم شهـر در خـیابان امام خـمـیـنـی (خـیابان شهـربانـی) و پـشـت حـسـیـنـیـه سـقـز قـراردارد ایـن مـسـجـد در مـحـیـطـی آزاد سـاخـته شـده و از هـر طـرف باز اسـت از طـرف شـمال به یک کـوچـه سـه مـتـری مـحـدود به تـپـه قـلعه قـدیـم ناریـن قـلعه و خـیابان امام و از طـرف جـنـوب به مـحـوطه باز حـوضخانه راه دارد در جـهـت غـرب به یک گـذرگاه چـهار مـتـری و از طـرف شـرق نـیـز به یک کـوچـه یک مـتـری مـحـدود اسـت ایـن مـسـجـد در سـال 1378 با شـماره ثـبـتـی 2600 جـزو آثـار مـلـی کـشـور به ثـبـت رسـیـد . ارزش تـاریـخـی مـسـجـد بـنـای مـسـجـد طـبـق روایات مـحـلی به زمان شـیـخ حـسـن مـولان آباد از عـرفای حکـیـم ریاضیـدان مـشـهـور عـصر افـشـاریـه بـر می گـردد هـنگام عـزیـمت نادر شـاه افـشـار به بغـداد وی مـنـطـقـه سـقـز عـبور کـرده و طـبـق درخواسـت شـیـخ حـسـن مـولان آباد بـرای سـاخـت مـسـجـدی بـرای اهالی شهـر سـقـز نادر شـاه دسـتـور سـاخـت ایـن مـسـجـد را در بافـت قـدیـم شهـر سـقـز داد در حال حاضر نـیـز بـرخـی از اهالی مـنـطـقـه به ایـن مـسـجـد مـسـجـد شـیـخ حـسـن مـولان آباد می گـویـنـد از نـشـانه ها و دلایـل صحـت ایـن مـدعا ایـن اسـت کـه در ایـن سـفـر نادر شـاه دو عـصای مـرصع و یک سفـره مـنـقـوش زیـبای چـرمی را نـیـز به شـیـخ حـسـن هـدیـه می دهـد ایـن وسـایـل در حال حاضـر در قـریـه مـولان آباد کـه آرامگاه ایـن عارف عـالـی رتـبـه در آن قـرار دارد نگـهـداری می شـود هـمـچـنـیـن یک جـلـد قـرآن مجـیـد خـطـی در مـقـبـره شـیـخ حـسـن وجـود دارد کـه تـاریـخ آن به اوآخـر دوره افـشـاریـه دلالـت دارد هـمـچـنـیـن با تـوجـه به کاشـیکاریـهای ایـن مـسـجـد کـه بـیـشـتـر مـربوط به اوآخـر افـشـاریـه و اوآیـل زنـدیـه اسـت و خـصـوصـیات آن دوران را دارد می تـوان به طـور قـطع مـطـمـئـن شـد کـه بـنـا مـربـوط به دوره افـشـاریـه اسـت و در دورانهای بعـدی مـرمت شـده و تعـمـیـرات جـزئـی در آن صـورت گـرفـته شـده اسـت . این مسجد در محیطی آزاد ساخته شده و از هر چهر طرف باز است .از طرف شمال به یک کوچه ی سه متری محدود به تپه ی قلعه قدیم نارین قلعه و خیابان امام و از طرف جنوب به محوطه ی باز حوضخاته راه دارد.در جهت غرب به یک گذرگاه چهار متری و از طرف شرق نیز به یک کوچه ی یک متری محدود است این مسجد در سال 1380 با شماره ی ثبتی 2600 جزو آثار ملی کشور به ثبت رسید.