رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

مسابقه دارت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسابقه دارت

 

تمام مسابقات رسمي دارت كه منحصراً در محدوده قانوني فدراسيون جهاني دارت يا توسط ارگانهای وابسته به آن سازمان مي باشند بايد طبق مقررات بازي مسابقات WDF عمل كنند.

قوانين مسابقات WDF :

قوانين كلي

هر يك از مسابقات WDF بايد شامل قوانين بازي مربوط به آن مسابقه باشند كه اين قوانين بايد توسط فدراسيون جهاني و يا فدراسيون مسابقات ناحيه، كه توسط انجمن رسمي WDF ناحية مورد نظر براي اعضاء سازمان ايجاد شده مورد تأييد قرار گرفته باشد.

قوانين يك دوره مسابقات خاص WDF براي شكل‌گيري بازيها در آن مسابقات تهيه مي‌گردد. قوانين بازي يك دوره مسابقات خاص WDF همچنين براي بازيهايي كه در آن دوره مسابقات انجام مي‌گردد نيز ميسر خواهد بود كه اين بازيها مي‌تواند شامل هر يك يا تمام موارد زير باشد.

- بازيهاي تك نفره: كه مي‌تواند شامل آقايان يا خانم‌ها به صورت تكنفره باشد.

- بازيهاي دو نفره: كه مي‌تواند شامل آقايان يا خانمها به صورت مختلط باشد.

- بازيهاي تیمي: كه مي‌تواند شامل 3 نفر يا بيشتر در هر تيم باشد كه مي‌توانند به صورت آزاد يا محدود، مختلط يا بر اساس جنسيت افراد هر تيم تشكيل گردد.

آئين نامه:

مفاد قوانين بازي در WDF در ارتباط با مسابقات دارت، توسط سازمانهاي تعيين كننده WDF كه تصميم آنها نهايي و الزامی مي‌باشد معين مي‌گردد.

قوانين بازي WDF

1- پرتاب كردن:

1/1- ورزشكاران دارت خود را فراهم خواهند كرد و طول اين دارت نبايد بيش از 5/30 سانتي‌متر باشد . وزن آن نيز نبايد بيشتر از 50 گرم باشد.

هر دارت شامل سوزني است كه به يك لوله متصل و ثابت مي‌شود. به قسمت عقبي لوله ميله‌اي وصل شده كه ممكن است شامل بخشهاي مجزايي باشد.

2/1- تمامي دارت‌ها را بايد يكي يكي با دست و به دقت پرتاب كرد.

3/1- يك راند شامل حداكثر سه دارت خواهد بود.

4/1- اگر ورزشکاری در طی یک راند دارتی را که برروی تخته دارت است بردارد اجازه پرتاب دوباره آن را ندارد و آن راند کامل در نظر گرفته می شود.

5/1- هر دارتي كه به تخته دارت برخورد كرده و برروي آن نماند را نبايد مجدداً پرتاب كرد.

6/1- هر دارتي كه قبل از كامل شدن پرتاب از روي تخته دارت به زمين بيافتد.را نبايد به حساب آورده و شمارش كرد.

2- شروع و پايان:

1/2- هر مسابقه يا هر مرحله از آن با يك شروع مستقيم آغاز و بازي خواهد شد، بدين معني كه براي شروع امتياز‌گيري ، ورزشكار تنها بايد یک پرتاب Middle انجام دهند.

2/2- هر مسابقه يا هر مرحله از آن با يك پايان دوبل بازي خواهد شد.

يعني: براي پايان دادن به آن و برنده شدن، ورزشكار بايد دارتي را در حلقه دو برابر (Double) (میانخال) تخته دارت بزند.

دارتي كه پس از اتمام كار بازيكن پرت كند، محاسبه نخواهد شد.

3- نحوه امتيازدهي:

قوانین این ورزش برای کلیه انواع بازیهای دارت یکسان می باشند.

1001.701.501 تمامي امتيازات حاصله از مجموع آنها و يا امتياز باقي مانده از پرتاب قبلي، كم خواهد شد.

2/3- امتياز دارت پرتاب شده تنها در صورتي محاسبه مي‌شود كه بر روي تخته دارت باقي بماند و يا با آن برخورد كند و پس از آن پرتاب تكميل شده است و امتياز مربوط ثبت مي گردد.

3/3- امتیاز هر دارت بنا به قسمت امتیازی روی تخته دارت که با میله هایی از هم جدا شده اند و دارت پرتاب شده به آن قسمت برخورد کرده محاسبه خواهد شد.

4/3- دارت‌ها از تخته دارت بواسطه پرتاب كننده جدا مي‌شود، اما اين كار فقط پس از اعلان امتياز توسط شخص اعلام كننده صورت مي‌گيرد و ثبت مي‌شود.

5/3- اعتراض در مورد امتياز كسب شده يا اعلام شده، قبل از جدا کردن دارت‌ها، مورد بررسي يا تاييد قرار مي‌گيرد.

6/3- اشتباهات و خطاهاي محاسباتي بر روي تخته داوری نوشته مي‌شود، تا قبل از پرتاب بعدي بازيكني كه امتيازش اشتباهي نوشته شده، تصحيح شود.

7/3- امتياز مورد نياز براي يك بازيكن بايد بر روي تخته دارت به وضوح در معرض ديد قرار گرفته و نشان داده شود و بدين ترتيب در هر لحظه جلوي چشم بازيكنان و نيز داور مسابقه باشد.

8/3- هيچ توضیحی از دوبل اوت (Duoble Out) مورد نياز توسط داور، فرد اعلان كننده يا امتياز دهنده ارائه نخواهد شد.

9/3- داور مسابقه به عنوان يك قاضي در تمامي مسائل مرتبط با قواعد و قوانين بازي در هنگام انجام مسابقه و پرتاب دارت‌ها عمل مي‌كند و در صورت لزوم نيز با مسئولان و مقامات رسمي ديگر نيز قبل از اعلان هر گونه تصميمي مشورت خواهد كرد.

 

Darts match

All official tournament darts The Exclusively Scope Legal World Darts Federation Or its related bodies Organizations are WDF tournament shall be played in accordance with provisions of the act.

Rules Game WDF:

1 - throwing of the:

-1.1 Athletes Your Darts Prepared Will Length of dart No more than 5/30 inches. Its weight Is not more than 50 grams.

Each pin includes Darts Connected to a tube And is constant. Connected to the rear tube bar  That may Is included in a separate section.

2.1 All darts must be throwing one by one by hand and carefully.

3.1 A maximum of three rounds of darts will.

4/1- If an athlete during a round of darts on a dart board and throwing it back does not have to take it considered to be a full round.

5/1- The dart hitting dart board and that it was not able to be re-launched.

6/1- any darts throwing before the completion of the dart board falls to the ground. Should be taken  into account and be counted.

2 - Start and end:

1/2- The Competition Or at any stage of Start with a direct Find And games will be
This means that the starting privileges, Middle throwing athlete should only do one.
2.2 per match ends with a oar or at any stage of the game.

Means to end it and winning athlete darts at a double ring (Double) (Miyankhal) would dart board.

The Darts Upon completion of the work Players toss, it will not count.

3 – Mode Rating:

The sport of darts game rules are the same for all types.

1001.701.501 all benefits resulting from the total or residual scores from the previous throwing, will be low.

2.3 - My darts thrown Is calculated only if Darts remain on board Or to deal with it And then throwing is completed And the score is recorded.

3/3- score any points on the dart board and darts which the bars are separated by a dart thrown from the deal will be calculated

4/3- by throwing darts at a dart board is isolated, but only after the announcement of the scores will be recorded by the person.

5/3- or quoted protesting about the score before removing darts, or approval has been investigated.

6/3- mistakes And computational errors Arbitration can be written on the board,
Before throwing error by the next player who scores, is correct.

7/3- points required for a player Must be on board and darts Been clearly exposed And shown to be Thus, at any moment, players and front And is also a match referee.

8/3- no explanation of the double-August (Duoble Out) Required by the referee, Or privilege will not provide individual poster.

 

کلمات کلیدی: مسابقات - جهانی - دارت - قوانین - آئین نامه – ورزش – سلامتی

Keywords: Contests - Global - Dart - Rules - Rules And Regulations – Sport – Health

 

در نگاه بیشتر ببینید