نمایشگر دسته ای مطالب

مسابقه به هاری کورده واری

مسابقه به هاری کورده واری


ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کورش

قوامی

93.12.29

2

اشرف

محمدی

94.01.01

3

داوود

مرادی

94.01.02

4

باسط

شاهی

94.01.03

5

سیران

روبینی

94.01.05

6

شنیا

نوری مقدم

94.01.06

7

کیهان

کمانگری

94.01.07

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شهلا

مرادی

94.01.08

2

ثانیه

رحیمی

94.01.09

3

آرتین

لشکری

94.01.10

4

فرناز

صید مرادی

94.01.11

5

گلاویژ

رسولی

94.01.12

6

شهناز

حسین زاده

94.01.13