رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

مسابقه الگوی مصرف - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

مسابقه الگوی مصرف

مسابقه الگوی مصرف


به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزکردستان:
دراین مسابقه که باموضوع راههای جلوگیری ازاسراف وهمچنین استفاده درست ازامکانات وموهبتهای خدادادی برگزارمی شود؛تعداد50نفرازکودکان به رقابت می پردازند.
این مسابقه درفضای بازومحوطه چمن اجرامی شودوکودکان باید برداشت ذهنی خودراازموضوع موردبحث به شکل نقاشی برروی پرده ای پارچه ای به تصویربکشندوبه نقاشی های برتر،جوایزی اهداءخواهدگردید.
تهیه کننده وکارگردان:حسین یزدانپرست
تصویربردار:حمدی فیروزی