مادر

اگر مادر نباشد زندگی نیست

به خورشید فلک تابندگی نیست

خدا عشق است و مادر کعبه ی عشق

به آنان بندگی، شرمندگی نیست

روز مادر مبارک