سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

لباس ضد آتش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

لباس ضد آتش

Loading the player...

دانلود

لباس های ضد آتش(Bunkergear) از چندین لایه مختلف ساخته شده اند  واز چند را مختلف فیزیکی و شیمیایی جلوی سوختن کسی که این لباس را به تن دارد می گیرند.

مي توان گفت مهمترين دليل استفاده از اين نوع لباس ضد حريق بـودن آن اسـت. توجــه داشــته باشــيد كــه در رالي حتما از نوع ضد حريق استفاده شود و نه از نوع كارتينگ آن . لباس هاي رانندگي طبق قوانين FIA بايد در قسمت خارجي تنها شامل يك قسمت بوده و از گردن تـا مـچ پـا و دست را بپوشاند و در قسمـت مـچ تنــگ و چسبـان باشــد. قسمـت قابـل بــاز شــدن لبـاس كــه بـراي پوشـيدن استفاده مي شود(زيپ جلو)بايد داراي يك ﻻيه از همان جنس بر روي زيپ باشد و زيپ را هم از داخل و هــم از خارج بپوشاند . زيپ لباس نيز مي بايد از فلز ساخته شده باشد و داراي دندانه هاي درشت( اصــطﻼحا large toothed ) باشد . Undergarments مورد استفاده براي نيم تنه باﻻ بايد گردن تا مچ دستها را بپوشاند و در مورد نيم تنه پايين نيز بايد تا مچ پاها ادامه داشته باشد . حداقل وزن ماده بكار رفته بايد برابر g/m² ١٨٠ باشد . ضمنا اگر از مواد چنــد ﻻيه استفاده شود، وزن همه ﻻيه ها مجموعا بايد برابر g/m² ١٨٠ باشد

با توجه به اينكه جنس لباس ها و پوشش بدن براي كســاني كــه در مسابقات اتومبيلرانــي شـركت مــي كننـد، معموﻻ از NOMEX مي باشد و طبق استاندارد SFI مي تواند زمـان ايجـاد سـوختگي را بـه تـاخير بيانـدازد، اكيدا توصيه ميشود در مسابقات، از تجهيزات ضـد حريـق معرفـي شــده در ايـن بخـش اسـتفاده شــود. در چـارت زيــرمي توانيد استانداردهاي SFI و زمان مقاومت در برابر حرارت آتش را مشاهده نماييد. در ايــن تسـت هـا از هيــچ گونه underwear استفاده نشده است . توجه داشته باشيد كــه معمـوﻻ توصــيه مــي شــود از underwear هــاي موجود نيز به همراه لباس ها اســتفاده شـود. زيــرا در حالــت پايــه و بصـورت يــك ﻻيــه، حــداقل ٢ ثانيــه بـه زمـان مقاومت لباس در برابر شعله مي افزايد . در اين نوع تست، لباس در معرض شعله مستقيم و نيز حرارت آتش(شــعله غــير مستقيـم ) قــرار مـي گــيرد و زمان مقاومت لباس از لحظه اعمال حرارت و شعله تا ايجاد سوختي درجه ٢ در پوست اندازه گيري مي شود.

يكي ديگر از تستهاي انجام شده بر روي لباسها تست self-extinguish مي باشد . طبق اسـتاندارهاي موجــود،پس از اعمال شعله به لباس و سپس دور كردن آن از لباس، ظرف حــداكثر ٢ ثانيــه، لبــاس بايـد بطـور خودبخــود خاموش شود . يكي ديگر از موارد مهم هنگام تهيه اين گونه تجهيزات، سـايز آن هــا مـي باشــد . زيــرا لبــاس هـاي گشـاد باعــث كندي و مشكل در حركت مي شود و نيز تنگي بيش از حد لباس باعث مي شود هيچگونه فاصله خالي بين بدن و لباس نماند و حرارت را سريعتر انتقال دهد . هرگز هنگام كار كردن بر روي اتومبيل از اين لباس استفاده ننماييد . زيــرا هرگونــه مــاده شـيميايي ماننـد بـنزين، روغن، گريس و حتي مواد و مايعات پاك كننده كه ممكن است لباس شما را آغشته نمايـد، مـي توانـد در موقـع آتش سوزي باعث سرايت آتش به لباس شما شده و در مدت زمان كمتري نسبت به زمـان بيــان شــده در ايـن استانداردها، حرارت را به پوست انتقال دهد

پس از هرگونه آتش سوزي كه حرارت آن (حتي به مقدار كم) به لباس شما رسيده است، لباس خود را با يك لباس نو تعويض نماييد . زيـرا حـتي يـك قسمـت كوچـك از لبـاس كـه در اثــر حــرارت تغيـير حالـت داده باشـد نيــز مي تواند به هنگام قرارگيري در معرض حرارت به سرعت مانند يك هادي عمل كـرده و بـه راحــتي باعـث انتقــال حرارت به پوست شود.