شيريني خوران و دس ماچ كردن

عروسي يكي از جشن هايي است كه در طول زمان شاهد تغيير و تحولات زيادي بوده است . در اين جا ما ابتدا تلاش مي كنيم الگوهاي اصيل عروسي كردي را در در هر دو جامعه شهري و روستايي بررسي كنيم سپس به ذكر تغييراتي بپردازيم كه گذر زمان آنها را به وجود آورده و عروسي ها را متحول كرده است .

پس از انجام مراسم خواستگاري و بله برون نخستين مراسم رسمي مربوط به عروسي،     شيريني خوران و دست بوسي است كه در اصطلاح محلي شيريني خوران و دس ماچ كردن    گفته مي شود. در گذشته رسم براين بوده است كه چند ماه پيش از عروسي يك جشن كوچك به نام شيريني خوران و دست بوسي برگزار مي شده كه محدود به خانواده هاي نزديك عروس و داماد بوده است. اين بخش از مراسم هنوز هم در شهرها و روستاهاي كردستان جريان دارد. خانواده داماد با خريدن يك حلقه انگشتري و گاهي يك دست لباس محلي به همراه ميوه و شيريني و نقل شبانه به خانه نوعروس رفته و بعد از رد و بدل شدن سخناني بين بزرگان فاميل در مورد مهريه و... پدر داماد از پدر عروس مي خواهد كه پسرش را به دامادي بپذيرد .

بعد از موافقت لفظي پدر عروس كه جوابي نهايي محسوب مي شود داماد برخاسته و دست وي را مي بوسد و عملا محرم آن خانواده مي شود . پس از دست بوسي داماد با كسب اجازه از پدر عروس حلقه انگشتري را در دست همسر آينده نموده و همراه عروس از ميهمانان با شيريني و نقل پذيرايي مي كنند. در گذشته به جاي عروس و داماد انجام مراسم پذيرايي به عهده فردي از خانواده داماد بود كه نقل و كشمش و نخودچي را كه در كيسه هاي كوچك ريخته بودند بين ميهمانان تقسيم مي كرد .

معمولا در اين مراسم اوليه خواننده و نوازنده و موسيقي حضور ندارد و اين جشن به شكلي ساده و خودماني برگزار مي شود هرچند در حال حاضر در بعضي خانواده ها اين مراسم با پايكوبي و موسيقي نيز  همراه است .

Shirini khoran And Das Machkerden     

During a wedding Celebration that has witnessed many changes. Here, we first attempt to Kurdish wedding traditional patterns in both urban Rural and examine The changes necessary to mention that they have created over time And weddings have changed.

After the suitor and Baleboroon the formal ceremony of marriage, Shirini Khoran And the kiss is In terms of local Shirini Khoran And Das machkerden Is called. Therefore it has been customary in the past few months before the wedding a small Celebration called Shirini Khoran And Hand kiss Which is held close to the bride and groom's families. This part of the ceremony is still going on Kurdish villages and towns. The groom's family to purchase a ring And sometimes a local clothes with fruit And sweets Bride went home overnight shipping After rejecting The words exchanged between family elders about the dowry and bride-groom's father's father wants his son to take the groom.

After a verbal agreement that the ultimate answer is the father of the bride and groom kisses his hands up and the family is actually confidential. After obtaining permission from the parents of the bride and groom kiss the ring on the bride's future husband and guests with sweets and quotes are welcome. In the past, the bride And groom reception ceremony the groom's family to the individual responsible for the shipping and raisins Chick-pea and were thrown into a small bag and divided among the guests
Worked.

In the event of a singer And musician There is no music It simply Celebration And a casual place, although now in some families this celebration is associated with dancing and music.