رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

شوخان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شوخان

 

در یک روز کاری، یک تماس تلفنی داشتیم. پدری بود که می گفت 2 سالی است که هزاران در را کوبیده و به هیچ نتیجه ای نرسیده و از ما خواست برای دیدن دخترش به روستا برویم و ما هم تصمیم گرفتیم که شوخان را از نزدیک ببینیم.

مسیر را به طرف دیواندره پیش گرفتیم تا بیشتر از موضوع باخبر شویم. به مدرسه رفتیم مدرسه ای عادی نبود. همین که شوخان را دیدم تمام وجودم را بغض گرفت. شوخان 6 ساله دیگر روزهای روستایش را شب می بیند.

پدر و مادرش داستان زندگی شوخان را برای ما تعریف کردند. آنها گفتند که دخترشان سرما خورده بود و برای مداوا او را به بیمارستان می برند در آنها بدون تست کردن آمپول پنی سیلین تزریق را انجام می دهند و بدن دخترشان تاول می زند و دکتر فورا او را بستری می کند و به آنها می گوید اشکالی ندارد ما که نمی دانستیم که به پنی سیلین حساسیت دارد. شوخان درد زیادی را تحمل می کند و درد او همراه با ریزش ناخن، مو و پوست بدنش می باشد.

پزشکان بیماری شوخان را stevens Johnson syndron تشخیص می دهند که یک نوع حساسیت به داروی پنی سیلین است و پیش بینی ها درست از آب در می آید و Johnson چشمان شوخان را می گیرد.

آنها به وزارت بهداشت می روند اما راهی به جایی نمی برند چون از ورود آنها ممانعت می کنند و نمی توانند درد دل خودشان را بگویند. حرف دلی که چند سالیست گوش شنوا برایش نبود و شوخان هنوز آرزوهایش را در خواب می بیند.

پدر او با پول کارگری و هزار جور بدبختی می تواند هزینه 2 بار پیوند قرنیه را تامین نماید اما عملی ناامید کننده که دکترها بعد از اون پیشنهاد رفتن به خارج رو به پدر شوخان می دهند و پدر به این جمله دل بسته است ولی دستانش برای رفتن کوتاه است.

آقای وزیر بهداشت بد نیست بدانید که شوخان چه قدر به کمک دستهای شما نیاز دارد شما خودتان که چشم پزشک ماهری هستید و از همه بهتر رئیس مجهزترین مرکز چشم پزشکی خاورمیانه می باشید شوخان آرزویش این است که از خواب تاریخ بیدار شود.

Shokhan

In a working day, we had a phone call. The father said that thousands of years in the ground 2 And any conclusion reached And asked us to go to the village to see his daughter And we decided to take a close look Shokhan.

The route we took Diwandareh ago To become more aware of the issue. I went to school was no ordinary school. So when I saw Shokhan It took all my tears. Another village on the evening sees Shokhan 6 years old.

They told us the story of his parents Shokhan. They said that their daughter had a cold And take him to the hospital for treatment; They do not test injections of penicillin injections Daughter's body and blisters And the doctor immediately admitted him to And they said okay We do not know who is allergic to penicillin. Shokhan can tolerate a lot of pain. And pain associated with the loss of her nails, Hair and Skin is the body.

Shokhan doctors to recognize stevens Johnson syndron Penicillin allergy is a type of drug And the prediction comes true. And Johnson takes Shokhan eyes.

They are the Ministry of Health but do not go anywhere because they prevent them from entering And they can not tell their heart. Daly said that although she did not hear Salyst And Shokhan still sees dreams in sleep.

With his father's money, labor And misfortune a thousand things could provide cornea transplant cost 2 times But disappointing practice doctors then suggested they go out to Father Shokhan It is close to the heart of the Father, but his hands go short.

Not bad health minister Shokhan know how much you need your hands to yourself that you are a skilled optician And the best boss in the Middle East are equipped eye center Shokhan dream is to wake up on sleep.

 

کلمات کلیدی: کردستان – دیواندره – شوخان – دختر – سرماخوردگی – پنی سیلین – حساسیت – کوری – چشم – نابینا – پزشکان – آمپول – دارو – کارگر – وزیر بهداشت – پیوند قرنیه – چشم پزشکی – دکتر

Keywords: Kurdistan - Diwandareh - Shokhan - girl - cold - penicillin - sensitive - Blindness - Eye - Blind - Doctors - injection - drug - worker - Minister of Health - cornea - Ophthalmology - doctor

در نگاه بیشتر ببینید