رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

شب های قدر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شب های قدر

Loading the player...

ستایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمانها و زمین، که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه، او هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید، و او بر هر چیزی تواناست! هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید، کسی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد؛ و هر چه را امساک کند، کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست؛ و او عزیز و حکیم است!

«قدر» در لغت به معناى اندازه و اندازه‏گیرى است. «تقدیر» نیز به معناى اندازه‏گیرى و تعیین است. اما معناى اصطلاحى «قدر»، عبارت است از ویژگى هستى و وجود هر چیز و چگونگى آفرینش آن به عبارت دیگر، اندازه و محدوده وجودى هر چیز، «قدر» نام دارد.

بنابر دیدگاه حکمت الهى، در نظام آفرینش، هر چیزى اندازه‏اى خاص دارد و هیچ چیزى بى‏حساب و کتاب نیست. جهان حساب و کتاب دارد و بر اساس نظم ریاضى تنظیم شده، گذشته، حال و آینده آن با هم ارتباط دارند.

اما سوره مبارکه قدر که به منزله شرح و تفسیر آیات سوره مبارکه «دخان» است، شش ویژگى براى شب قدر مى‏شمارد:

الف. شب نزول قرآن است (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ).

ب. این شب، شبى ناشناخته است و این ناشناختگى به دلیل عظمت آن شب است (وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ).

ج. شب قدر از هزار ماه بهتر است. (لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

د. در این شب مبارک، ملائکه و روح با اجازه پروردگار عالمیان نازل مى‏شوند (تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) و روایات تصریح دارند که آنها بر قلب امام هر زمان نازل مى‏شوند.

ه. این نزول براى تحقق هر امرى است که در سوره «دخان» بدان اشاره رفت (مِنْ کُلِّ أَمْرٍ) و این نزول - که مساوى با رحمت خاصه الهى ‏بر مومنان شب زنده‌دار است - تا طلوع فجر ادامه دارد (سَلامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).

و. شب قدر، شب تقدیر و اندازه‏گیرى است؛ زیرا در این سوره - که تنها پنج آیه دارد - سه بار «لیلة القدر» تکرار شده است و این نشانه اهتمام ویژه قرآن به مسئله اندازه‏گیرى در آن شب خاص است.

در حدیث است که:

مردمان، در شب قدر، در حال نمازند و دعا و مسئلت کردن از درگاه خدا و صاحب این امر، سرگرم است به کار فرشتگانی که نزد او فرود می آیند و مقدرات و امور و پرونده حوادث سال را پیش او می آورند.

 

Night of Qadr

Praise God created the heavens and the earth, That the angels messengers having wings two and three and four, What He says in His creation, And He is Able to do anything! The mercy of God, open to the public, Who can take it up; And what does modesty, Someone other than him not being able to send it; And He is the Mighty, the Wise

"Magnitude" refers to the size and measurements. "Appreciation" is the meaning of measurement. But the meaning of the term "magnitude" The feature of being And everything
And the manner of its creation, in other words, The size and scope of any thing, "Treasure" is called

The vision of divine wisdom, In the creation, Every thing has a certain size Is nothing without the book

The world is a book Order, based on mathematical set, Past, present and future are linked together

But Sura Qadr, the interpretation of the verses of Sura as "Dakhan" is Six feature allows night

A.   Night of the Quran

B.    This evening, night, and it's unknown unknowns because the night is greatness

C.   Night, is better than a thousand months

D.   On this holy night, the angels and the Spirit by God's permission worlds, are revealed. Night, is better than a thousand months. And stipulated that the narrations, Imam hearts whenever they are sent

E.    This decline is a matter for each realization, the chapter, "Dakhan" refers to the This revelation - that God's special blessing upon the faithful wake is equal to - Continues until dawn

F.    Night, Night honors and measurable; Because this chapter - which has only five verses - Three times "Laylatah Qadr" is repeated This marks a special emphasis on Qur'an, to the measures taken for the special night

In a hadith that: People, at night, in prayer are And pray and ask God to And the owner of it, is entertaining the angels with Him to come down And the decrees and records of events year ago he would