رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

زمستان 95 کردستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زمستان 95 کردستان

تصاویر ارسالی مخاطبان شبکه کردستان از زمستان استان در شهرهای مختلف