رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

زبان طناز - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

زبان طناز

زبان طناز


طبق تحقيقات به عمل آمده عليرغم اينكه زبان مردم سرزمين ايران دنباله فارسي دري يا جديد است در برخي مناطق ميتوان از زبان فارسي باستان يا ميانه آثاري يافت. اما اين آثار محدود به مناطقي كوچك و ناشناخته است از جمله چند روستا در غرب ايران كه حتي اگر در حد كاربرد واژه هايي وام گرفته از زبان قديم باشد ارزش ثبت و ضبط را داراست.

در اين طرح سعي بر آن است تا پيشينه هاي زبان فارسي در جهت اغناي هر چه بيشتر آن شناخته شده و معرفي شود که در مولفه دین با موضوع استقامت و ایستادگی در برابر دشمنان، در مولفه اخلاق با موضوع معرفی اسوه های کمال و فضیلت، ترویج آداب و سنن صحیح سعی در شناساندن این مطلب به مخاطبان را دارد.

اهداف برنامه: شناسايي منطقه جغرافيايي- تعداد گويشوران - شناخت مناطق احتمالي با گويش مشترك - جمعيت گويشوران - پراكندگي گويشوران - تاكيد بر زبان ارتباطي نوشتاري گفتاري آوايي و...

زبان بخش بزرگي از تمدن ماست در باروري آن بايد كوشيد كه در گسيل واژه ها از سوي بيگانگان كه گاه همراه با فرهنگ آنان و پرده هايي از شبيخون فرهنگي برماست كه بايستي به ياريش برخاست.

كاربرد واژه هايي كه از آن ما بوده و فراموش شده و با ساخت واژه ها با اسلوب كهن ميتواند فارسي را غني تر و فراگيرتر  و بي نيازي از اسلوب  زبان بيگانگان سازد. بسياري از زبان هاي ديگر از داشتن پشتوانه اي چنين غني محرومند.

برماست كه هر چه بيشتر ريشه هاي زبان و فرهنگي خود را بشناسيم تا از هجوم زبان و فرهنگ بيگانه بيش از پيش در امان باشيم.