روستای شَمسه

روستای شمسه به عنوان یک نقطه روستای در دهستان تیله کو از بخش زیویه شهرستان سقز در استان کردستان قرار دارد.

فاصله این روستا تا سقز 65 کیلومتر است.

این روستابه لحاظ موقعیت جغرافیایی جزء روستاهای کوهستانی به شمار می رود.

در باب وجه تسمیه روستا می توان به این نکته اشاره کرد که دختری در زمانهای قدیم از عشایر شهرستان تکاب به روستا فعلی مهاجرت نمود و در آنجا ماندگار شد. اسم دختر شمس بود که کم کم این روستا به شمسه تغییر نام داد.

روستای شمسه به عنوان یک روستای اقماری وابسته است به حوضه روستایی به مرکزیت روستای باشماق است.

آب شرب این روستا از طریق چشمه های موجود تامین می گردد.

روستای شمسه در استان کردستان براساس آخرین سرشماری دارای 449 نفر جمعیت است.

وسعت کل زمینهای کشاورزی این روستا بالغ بر 661 هکتار است که 212 هکتار آن آبی و 443 هکتار آن دیمی است.

قالیبافی رایج ترین صنعت دستی در روستا بوده و پس از کشاورزی مهمترین نقش را در اقتصاد روستا ایفا می کند.

این روستا دارای امکاناتی همانند: آب، برق، تلفن، مسجد، مدارس ابتدایی و راهنمایی است.

Village Shamse

Village Shamse As a village in the district. TelaKoo Of the Zeveyeh Saghez is a city in the province. The village is 65 km away from the turpentine.

Geographical location of the village is a mountain villages.

In the village appellation can be noted that girl in ancient times the nomads City Tekab The village's current immigration And there was lasting. The little girl's name was Shams rename the village Shamse.

The village Shamse is a satellite village in a rural area in the center of the village is Bashmagh.

The village water supply is available through the spring.

Village Shamse According to the latest census, has a population of 449 people in the province.

The total area of over 661 hectares of agricultural land of the village is 212 acres and 443 acres of water has been homebred.

The most common carpet weaving handicraft village and after agriculture plays a significant role in the rural economy.

The village has many facilities like water, electricity, phone, mosque, primary and secondary schools there.