روستای سپیران

روستای سپیران از توابع شهرستان سنندج در بخش کلاترزان و دهستان «ژاورود غربی» است که در مسیر سنندج به شویشه با فاصله 45 کیلومتری سنندج قرار گرفته است.

همسایگان روستای سپیران در استان کردستان شامل: خوشاب، ارتفاعات آبیدر و روستای کلاته می باشد.

بر اساس بررسیها، روستای سپیران اسم سه پارسا بوده که با توجه به اینکه این افراد نفوذ و احترام زیادی در بین اهالی روستا و سایر روستاها داشتند. لذا این روستا را با این نام نامگذاری کردند.

روستای سپیران از زمره روستاهای کوهستانی واقع در ارتفاعات و کوه های  آبیدراست. آویهنگ مرکز دهستان در فاصله 25 کیلومتری روستا قرار گرفته است.

روستای سپیران در استان کردستان دارای منبع آب است و آب این منبع از طریق چشمه های این روستا تامین می شود.

براساس آخرین سرشماری این روستا داری 222 نفر مرد و 188 نفر زن می باشد.

امکانات این روستا عبارتند از مدرسه راهنمایی، دبستان، مخابرات، برق و آب می باشد.

عمده محصولات زراعی روستا شامل: گندم، یونجه و نخود است و محصولات باقی آن شامل سیب و زردآلو در مقیاس زیادی است.

Village Seperan

Village Seperan Sanandaj city and county functions in Kalatarzan "Western Zhawarood" in which direction a distance of 45 kilometers from Sanandaj Sanandaj Shoesheh located.

Neighbors Village Seperan   In the province include: juice, Highlands and Village Abidar is chelated.

According to studies, Village Seperan Tuesday was the name Parsa given that these people came and had a great respect among the residents of the village and other villages. So the village was named after this.

Village Seperan Among the mountain villages in the highlands and mountains Abidar. Avehang Village Center is located in a village 25 km away.

Village Seperan The province boasts water supply and the water supply comes from springs in the village.

According to the last census, the village having 222 men and 188 are women.

The village amenities include a middle school, elementary, Contacts, Electricity and water..

The village consists of major crops: wheat, alfalfa and peas and remaining crops, including apples and apricots in a large scale.