روستای سَرنژمار

روستای سرنژمار با جمعیتی بالغ بر344 نفردر قالب 79 خانواردر شهرستان مریوان و در استان کردستان واقع شده است.

این روستا در بخش مرکزی و در دهستان «سرکل» به مرکزیت «کانی دینار» واقع گردیده است. این روستا در 9 کیلومتری جنوب شرقی مریوان قرار دارد و در تقسیم بندی جغرافیایی این روستا در زمره روستاهای کوهستانی قرار گرفته است.

از ویژگی های این روستا می توان به قرار گرفن در میان باغها و جنگلهای بلوط اشاره کرد.

از همسایگان این روستا میتوان به روستای «نژمار» اشاره کنیم که از غرب به «کاکه اولیا»، از جنوب به «درگاه شیخان» و از شرق به کوه منتهی می شود.

براساس اظهار نظر ساکنین، سکونت در روستا به 200 سال پیش برمی گردد. سرنژمار دارای مدرسه ابتدایی و مسجد است که ساکنین روستا برای ادامه تحصیل به مریوان می روند. این روستا داری برق و فاضلاب هم هست.

کار اغلب مردم روستا کشاورزی است و محصولات آنها گندم، جو و انگور است. میزان پوشش گیاهی مطلوب  و عمدتا به صورت جنگل، باغ و مزارع دیده می شود.

مصالح سنتی مورد استفاده در خانه های روستا شامل سنگ کوهی، خاک رس، کاه گندم، چوب سپیدار و یا بلوط است.

Village Sarnezhmar

Village Sarnezhmar With a population of over 79 344 households in the city of Marivan in Kurdistan province of people template is located.

The village in the central part of the district. "Carkal" Center "Coni Dinar" Is located. The village is located 9 km southeast of Marivan and geographic segmentation of the village is located in one of the mountain villages.

The features of this village can be placed in gardens and forests of oak Grfn noted.
The neighboring village to village can be "Nezhmar" refer the West to "Kakh owleya", south of the "gateway Sheykhan" and lead the East to the mountains.

Comment by resident, a resident of the village dates back to 200 years ago. Sarnezhmar has a primary school and a mosque where to Marivan residents to study the process. The village has no electricity and sewerage also.

Most people do farming villages and crops are wheat, barley, and vines. The desirable vegetation is mainly forest, orchards and plantations seen.

Traditional materials used in the houses of the village, including mountain stone, clay, wheat straw, wood, cedar or oak.