روستای تاله وران

روستای تاله وران جزء دهستان کلاترزان از توابع بخش کلاترزان است. این روستا در فاصله 34 کیلومتری شویشه و 89 کیلومتری شهرستان سنندج قرار گرفته است.

وجه تسمیه روستا بر این قرار است که در گذشته یکی از بزرگان به روستا آمده و یک گوسفند سیاه برایش قربانی کرده اند که به گویش محلی، تال به معنای سیاه و تاله وران به معنای قربانی کردن گوسفند سیاه است.

امکانات موجود در روستای تاله وران عبارت است از: برق – آب لوله کشی – دفتر مخابرات و مدرسه ابتدایی

جمعیت روستای تاله وران در استان کردستان 203 نفر در قالب 51 خانوار است که تعداد 98 نفر مرد و 105 نفر زن در این روستا زندگی می کنند.

روستای تاله وران دارای 50 هکتار اراضی آبی و 245 هکتار اراضی دیم است.

روستای تاله وران در استان کردستان در بین دو رشته ارتفاع نه چندان بلند و تا حدودی تپه ماهوری قرار گرفته و دارای چندین دهانه چشمه است که علت اصلی به وجود آمدن روستا در این مکان می باشد.

Village Talah varan

village Talah varan The component is part of the kalatarzan functions kalatarzan rural district. The village at a distance of 34 km shoeshe and 89 kilometers from the city of Sanandaj is located.

the village is located on the geography in the past one of the elders of the village and a black sheep they have sacrificed to the local dialect, means "black estate talah tal means sacrificing black sheep.

The village is located on the geography in the past one of the elders of the village and a black sheep they have sacrificed to the local dialect, Black estate talah tal meant sacrifice meant to black sheep.

The existing facilities in the village of talah electrical estate – tap water – the Telecom Office and elementary school.

The population of the village Talah varan In the province of Kurdistan 203 people in 51 households is that the number of 98 male and 105 female persons living in this village.

Village Talah varan Has 50 acres of land and 245-acre lands is dry.

Village Talah varan In Kurdistan province between two not-so-tall height string And to a certain extent The Hill mahoori And has several openings for a fountain that is the main cause of this is the place to be in the village.