روستای بیساران

روستای بیساران در 24 کیلومتری جاده سنندج – مریوان یعنی دو آب قرار گرفته و محلی است سرسبز و خرم و آب خیز.

کوههای مرتفعی مانند شه نشین، میرویس در چند دهه گذشته تا اواسط مرداد هم برف داشته اند که البته چشمه های این کوهها، هم اکنون به ویژه در کوه شاه نشین هنوز هم جاری است.

آب و هوای بیساران معتدل کوهستانی است و زمستانهایی خنک و دلپذیر دارد. در زمانی که سید باباعلی، سید بابا شیخ بیساران در میان مردم روستای آن وقت که حدود 750 سال پیش در محلی به نام دگابر بودند روزی سیدبابا شیخ از این محل خارج شده و مردم بدون اینکه از تصمیم ایشان باخبر باشند برای محافظت از سید بابا پشت سر او راه می افتند تا به محل فعلی بیساران می رسند. ایشان تصمیم خود را مبنی بر ماندن در این محل اعلام می کند و پس از انتقال کامل مردم به این منطقه، روستای بیساران بنا نهاده می شود.

قلعه داسیران در فاصله 2 کیلومتری قسمت غربی روستا، قرآن خطی بابا یعقوب متعلق به قرن 9 هجری و مسجد بابا شیخ بیساران از آثار تاریخی این روستاست.

ملامصطفی بیسارانی و ملاحامد، کاتب الاسرار بیسارانی از شاعران بزرگ این روستا هستند.

ملا مصطفی بیسارانی، زاده سال 1053 هجری قمری و درگذشته 1114 از شاعران اورامی این منطقه است که اشعار وی برگرفته از آیات قرآن است. وی چند سال فقه و تفسیر و حکمت آموخت و تا مرحله دریافت افتاء و اجتهاد رسید. آرامگاه فقیه، شاعر بزرگ در روستای بیساران واقع شده است.

Village baysaran

Village, baysaran The 24 km road Sanandaj - Marivan Doab and the local water green and fertile.

Mountains such as shah neshin; Mirwais By mid-August there is snow in the past few decades, however, springs from the mountains, Time, especially in Shahneshin Mountain Is still ongoing.

Weather baysaran Mountainous and temperate winters are cool and pleasant. At a time when
Syed Baba Ali, Syed Baba Sheikh baysaran In the village about 750 years ago when we were in a place called Dgabr day Syed Baba Sheikh Out of this place and the people without being aware of his decision to protect Syed Baba Behind him off the way baysaran look to the current location. He announced his decision to stay at this place and then people move to this area, baysaran build a village.

Dasyran Fortress 2 kilometers away from the western part of the village, Papa, Jacob Line Quran mosque belonging to the 9th century AD, and baysaran Baba Sheikh monuments in this village.

Mullah Mustafa Bysarany and Mlahamd, Scribe Asrar Bysarany These villages are of great poets.

Mullah Mustafa Bysarany, Born in 1053 and died in 1114 AH poets whose poems he Avram It is derived from the Quran. He has several years of jurisprudence and commentary, philosophy and jurisprudence were taught to step Afta'. Tomb scholar, the poet, is located in the village baysaran.