جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

دوازدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

دوازدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه

دوازدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه


 

شماره جلسه: 12

تاريخ: 10/9/89

ساعت شروع:    30/10

ساعت خاتمه:   12

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1-  رضا علی نژاد  - مدیر کل مرکز و رئیس جلسه

2- سیدفرضی رسایی  - معاون سیما

3- صمد وطنخواه  - مدیر تولید و دبیر جلسه

4 – خسرو سینا – کارشناس    

5- فرهاد مسکوک – کارشناس

6- فرزاد وحدانی – کارشناس

7- جمیل مفاخری – کارشناس

8- بختیار لحیمی – کارشناس     

غايبين:

دستور جلسه:

بررسی طرحهای نمایشی سریال چاره نوس (شهرام میرزایی)  و روزهای خوش زندگی (ویدا صالحی)

مصوبات جلسه:

1-   طرح نمایشی "چاره نوس" نوشته آقای شهرام میرزایی پس از مطالعه کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف کار بیان گردید و مقرر شد با توجه به پتانسیل های موجود در طرح برای تولید یک اثرنمایشی طرح مورد نظر مجدداً بازنویسی و به شورا ارائه گردد و معاون محترم سیما یک نفر ناظر کیفی در هنگام نگارش فیلمنامه تعیین نماید.

 

2-   طرح سریال نمایشی طنز « روزهای خوش زندگی» خانم ویدا صالحی که در نهمین جلسه شورای فیلمنامه (مورخ 31/6/89) مورد بررسی قرار گرفته بود و در جلسه یاد شده مقرر گردیده بود [ که طرح در 26 قسمت 30 دقیقه ای (اپیزودیک) نگارش و تصویرنامه هر قسمت پس از نگارش به شورای فیلمنامه ارائه گردد تا مورد تصویب قرار گیرد]. که طرح  و خلاصه قسمتها مجدداً به شورا ارائه شد و توسط کارشناسان محترم مطالعه گردیده اما چون اصل قصه که قرار بود تغییرات لازم  در آن صورت گیرد هنوز در آن صورت نگرفته و داستان بر اساس موقعیتهای طنزی نوشته شده که  گروه خم روین خود به وجود بیاورند از نقاط ضعف طرح تشخیص داده شد و با نظر کارشناسان شورا این طرح رد شد و پیشنهاد می گردد که نویسنده اصل قصه های مجموعه را تغییر و بازنویسی نماید تا با توجه به پتانسل های که در طرح وجود در شورا مجدداًً مورد بررسی قرار گیرد.  

 

در پایان جلسه سه طرح دیگر به کارشناسان تحویل گردید تا بعد از مطالعه در جلسه بعدی  شورا مطرح گردد .

 

وطن خواه – دبیر جلسه