جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

خلقت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خلقت

Loading the player...

زيباترين جواب را خود خالق در قرآن کريم بيان فرموده است. خداي سبحان، اول خود را معرفي مي­فرمايد؛ زيرا شناخت هستي، محصول شناخت خداوند است. وقتي خداشناسي حاصل شد، هدف از خلقت هم معلوم ميشود. خداوند متعال در قرآن کريم، خود را اينگونه به بندگانش معرّفی مي­فرماید که: من عليم و حکيم هستم، من عالِم به اسرار سینه­ها هستم؛ رئوف و رحيم هستم. بيان این اوصاف، اين حقيقت را مي­رساند که چون خداوند عليم است، لذا خلقت از روی علم است. چون خداوند حکيم است، لذا خلقت حکيمانه است و خلقت حکيمانه ايجاب مي­کند که عالم داراي هدف باشد. آفرينش، هدفمند است و انسان کامل به عنوان هدف هستي يعني عالي­ترين و زيباترين ميوه جهان آفرينش مطرح است. خداوند متعال، انسان را خلق فرموده تا به کمال برسد، همان طور که ميوه در درخت مي­رسد و وقتي رسيد، زمان چيدن آن مي­شود، شجره هستي نيز انسانها را مي­رساند. انسان در شجره هستي مي­رسد و بارور مي­شود و از نارس بودن به کمال شکوفائي نائل مي­گردد و آنگاه لايق چيدن مي­شود، يعني لايق حق سبحان مي­گردد.

پس نگاه عالمانه و موحدانه به هستي اين است که انسان دريابد خلقت او حکيمانه است و آسمان و زمين، ملک و ملکوت، حضرات انبياء(عَلَيْهِمُ‌السَّلام) و قرآن کريم، براي کمال و سعادت اوست. از اينرو باورهاي مذهبي و توحيدي خود را تقويت کنيم.

جهان براي انسان خلق شده تا استعدادهای درونی انسان در آن شکوفا گردد و به مقام "خليفه اللّهي" نائل شود و به کمال موعود برسد.

 

The purpose of creation (the universe and creation) is

Answer most of your Creator in the Holy Quran has said. Sobhan God, says its first introduction, because you know, the product is knowledge of God. When was the theology, the purpose of creation is still unclear.

God in the Koran, their servants such as the introduction states that: Aleem and wise I am, I am the breasts, am merciful and gracious. Expression of these qualities, the fact that it brings God's Aleem, the creation of knowledge. Because God is wise, therefore, wise creation, and creation of the universe requires that is wise. Creation, is targeted as the perfect human being is the creation of the world's highest and most beautiful fruit. Almighty God, God created man to reach perfection, the fruit of the tree and when it reached its setting time is also a human being brings pedigree. Reach and fertilize the tree of human existence and of prematurity is to achieve perfection and then blossom is worthy setting, it is worthy to Sobhan.

The human being is looked after wisely and Mvhdanh Dryabd is wise and his creation of heaven and earth, the King and kingdom, Hzrat prophets (a) and the Koran, for his perfection and happiness. Thus, religious beliefs and to strengthen its monotheistic.

The world created for man to man in its internal talent to flourish and to the "Caliph of Allah" to be achieved and promised to reach perfection.