خلیل کویکی

خلیل کویکی متولد 1344 در قصرشیرین است. او مدرک کارشناسی ارشد در رشته نقاشی را در دانشگاه هنر سال 1383 کسب کرد. وی مدیر گروه و مدرس رشته نقاشی دانشگاه شریعتی و دانشگاه های هنری است. کویکی دارای نشان درجه یک هنر (نقاشی خط) می باشد.

رتبه ها:

- معلم نمونه در سطح کشوری 1383

- مدرس نمونه دانشگاه شریعتی 1383

- برگزیده آثار مدرسین هنر دانشگاه شریعتی 1381

- دیپلم افتخار 1375

- رتبه دوم دومین جشنواره نهج البلاغه ویژه اساتید کشور 1382

- رتبه اول سومین جشنواره نهج البلاغه ویژه اساتید کشور 1384

- برگزیده جشنواره صحیفه سجادیه

- برگزیده فراخوان پرسش مهردر سطح کشور ویژه اساتید کشور 1388

- برگزیده فراخوان پرسش مهردر سطح تهران ویژه اساتید  1387

- برگزیده فراخوان پرسش مهر در سطح تهران ویژه اساتید 1386

نمایشگاه گروهی:

- دومین بینال نقاشان ایران 1372 موزه هنرهای معاصر

- چهارمین بینال نقاشان ایران1384 موزه هنرهای معاصر

- سومین بینال نقاشی جهان اسلام 1384 مرکز هنری صبا

- پنجمین بینال نقاشی جهان اسلام 1386 مرکز هنری صبا

- هنر معنوی نیاوران

- اولین بینال فجر 1387 موزه هنرهای معاصر

- نمایشگاه گروهی خوشنویسی (گرایشهای نوین خوشنویسی) نگارخانه خیال 1383

- نمایشگاه گروهی نقاشی دانشگاه شریعتی

- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان 1386

- نمایشگاه گروهی اساتید هنر دانشگاه شریعتی فرهنگسرای بهمن 1384

- نگارخانه بامداد 1387

- گالری صدر- ملک بهار 1388

- فرهنگسرای بهمن 1384

- فرهنگسرای بهمن 1382

- فرهنگسرای بهمن 1374

- شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قران موزه امام علی 1387

- نمایشگاه گروهی قران برج میلاد (1386)

- جشنواره سوره های قرآنی 1386

- نمایشگاه استانهای کشور 1388

- نیاوران انجمن نقاشان 1386

- نمایشگاه گروهی آرت سنتر (ملک) 1388

- نمایشگاه گروهی آرت سنتر (ملک) 1389

- نمایشگاه گروهی پردیس (1388)

- موزه هنرهای معاصر اولین جشنواره فجر 1387

- موزه هنرهای معاصر دومین جشنواره فجر 1388

- موزه هنرهای معاصر سومین جشنواره فجر 1389

- موسسه فرهنگی هنری اکو 1391

- موسسه فرهنگی هنری اکو 1391

- نگار خانه آیرین 1391

- گالری مهرگان (اصفهان) 1391

و نمایشگاههای دیگر

نمایشگاه انفرادی:

- گالری ضرابی 1372

- گالری محجوبی 1386

- فرهنگسرای ابن سینا 1379

- نگارخانه دانشگاه شریعتی 1384

- پاریس (سیته) 1389

- گالری امروز 1389

- کالری هور 1390

- موسسه فرهنگی اکو 1391

- اربیل (کردستان عراق) 1391

- سلیمانیه (کردستان عراق) 1392

عضویت:

- انجمن نقاشان ایران

- موسسه توسعه هنرهای تجسمی

- انجمن دانش آموختگان

- انجمن خوشنویسان ایران

- عضو هیئت تالیف کتب درسی 1389 (هنر - نقاشی)

- عضو و شهروند سیته پاریس

- اخذ تقدیر نامه از طرف iranica جهت اهدا تابلو نقاشی

- داوری مسابقات وجشنواره ههای دانشجویان فنی حرفه ای سراسر کشور 1389

- داوری مسابقات خوارزمی

- داوری جشنواره ملی تایپو گرافی (امام رضا) 1391

- داوری جشنواره مای نقاشیخط (امام رضا) 1391

- داوری جشنواره مای نقاشیخط (امام رضا) 1392  

- طراح سوال کنکور فنی حرفه ای - مقاطع کاردانی و کارشناسی 1380 الی 1382

ورک شاپ

- ورک شاپ نقاشی موزه هنرهای معاصر (شهریور 1386)

- ورک شاپ نقاشی موزه هنرهای معاصر (زمستان 1387)

- ورک شاپ نقاشی دانشکده شریعتی (1387)

- ورک شاپ نقاشی دانشکده شریعتی (1388)

- ورک شاپ نقاشی موزه هنرهای معاصر (1387)

- ورک شاپ نقاشی شهرداری 5 تهران (1390)

- ورک شاپ نقاشی شهرداری 5 تهران (1391)

- ورک شاپ نقاشی خط نگار خانه آیرین (1391)

Khalil Kuiki

Kuiki Khalil was born in 1344 in Ghasreshirin. He earned his master's degree in painting at the University of the Arts in 1383. He studied painting at Sharjah University and University lecturer, director and artistic. Kuiki has an arts degree (drawing the line) is.

Ratings:
- Teacher nationwide sample of 1383

- Tutor prototype 1383, Shariati University

- Selected Works of art teachers Sharjah University 1381

- Honorary 1375

- Second place for masters of Nahj Festival 1382
- First festival of Nahj Special Masters 1384
- Selected Scriptures festival Sajadieh
- Appointed special masters in the country's Mehr 1388 recall questions
- Selective recall question for the masters in Tehran Mehr 1387
- Selective recall question for the masters in Tehran Mehr 1386

Exhibition:
- 1372 Second Biennial of Iranian Painters Art Gallery
- Fourth Biennial of Iranian Painters Art Gallery 1384
- Third Biennial of Islamic World Painting 1384 Saba Art Center
- Fifth Biennial of Islamic World Painting 1386 Saba Art Center
- Spiritual Art Niyavaran

- 1387 First Biennial Festival of Contemporary Art Museum
- Exhibition of Calligraphy (calligraphy modern trends) Fancy Gallery 1383
- Painting Exhibition at Sharjah University
- Painters Society Exhibition 1386
- Sharjah University Academy of Art faculty exhibition Bahman 1384
- Gallery of early 1387
- Property Sadr- Gallery Spring 1388
- Cultural Bahman 1384
- The Academy of Persian date Bahman 1382

- The Academy of Persian date Bahman 1374
- XVI International Exhibition of Qur'an Imam Ali Museum, 1387
- Quran Exhibition Milad Tower (1386)
- Festival of suras in 1386
- Provinces exhibition 1388
- Niavaran Painters Society 1386
- Art Exhibition Centre (King) 1388
- Art Exhibition Centre (King 1389)
- Exhibition of Paradise (1388)
- Museum of Contemporary Art is the first festival in 1387
- Museum of Contemporary Art Fajr Film Festival, 1388

- Museum of Contemporary Art Festival 1389 festival
- ECO Cultural Institute, 1391
- ECO Cultural Institute, 1391
- Irene 1391 picture gallery
- Gallery invertebrates (of) 1391
And other exhibitions

Solo exhibition:
- Gallery Zarabi 1372
- Timid Gallery 1386
- Ibn Sina Academy 1379
- Sharjah University Art Gallery 1384
- Paris (spasticity) 1389
- Today Gallery 1389
- Calorie Hour 1390
- ECO Cultural Institute, 1391
- Erbil (Iraqi Kurdistan) 1391
- Sulaymaniyah (Iraqi Kurdistan) in 1392

Member:
- Association of Iranian Painters
- Institute of Fine Arts
- Alumni Association
- Association of Iranian Calligraphers
- Member of textbooks written in 1389 (Art - Paintings)
- Spasticity member and citizen of Paris
- Certificate of appreciation for donating a painting by iranica
- Dairy judging contests and festivals across the country, 1,389 vocational students
- Kharazmi umpire

- National Festival typography judgment (Imam Reza) 1391
- Calligraphic painting Mai International Arbitration (Imam Reza) 1391
- Calligraphic painting Mai International Arbitration (Imam Reza) 1392
- Professional Technical Designer entrance exam question - and levels of education 1380 to 1382

Workshop:
- Museum of Contemporary Art painting workshop (September 1386)
- Museum of Contemporary Art painting workshop (1387)
- Workshop of Painting, Faculty of law (1387)

- Workshop of Painting, Faculty of law (1388)
- Museum of Contemporary Art painting workshop (1387)
- 5 Tehran Municipality painting workshop (1390)
- 5 Tehran Municipality painting workshop (1391)
- Workshop painting the picture gallery Irene (1391)