جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

خرمشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خرمشهر

در ساعت دو بعد از ظهر روز سوم خرداد 1361، پس از 24 روز رزم بی امان، خرمشهر به طور کامل آزاد شد و پرچم پرافتخار اللّه اکبر، بر فراز مسجد جامع و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز در آمد.

خرمشهر، این شهر مقاوم که پس از 35 روز پایداری و مقاومت، در چهارم آبان ماه 1359 ، به اشغال دشمن درآمده بود، پس از 578 روز (نوزده ماه) اسارت، بار دیگر به آغوش گرم میهن اسلامی بازگشت. رزمندگان اسلام در اولین اقدام، نماز شکر را در مسجد جامع خرمشهر اقامه کردند.

خبر آزادسازی خرمشهر، به سرعت در همه جا طنین افکند و ملت مسلمان ایران را که مدت ها در آرزوی شنیدن چنین خبر مسرت بخشی بودند، غرق شادی و سرور کرد. مردم به خیابان ها ریختند و با پخش شیرینی، به جشن و شادی پرداختند. و با فرارسیدن شب، بر پشت بام ها ندای اللّه اکبر سر دادند.

Khoramshahr

At two o'clock pm on the third day Persian date Khordad 1361, After 24 days of relentless combat, Khoramshahr was completely free And the glorious banner of Allahu Akbar, Destroyed the bridge over the Grand Mosque and the city raised.

Khoramshahr, which is resistant to this city after 35 days of stability and strength, In the fourth of November, 1359, To occupy the enemy had been After 578 days (nineteen months) in captivity, Once again return to the warm embrace of the Islamic homeland. Islamic fighters in the first action,  Sugar prayers in the mosque of Khoramshahr was filed.

Khoramshahr's liberation, Quickly to resonance everywhere cast Iran and the Muslim nation that has long had the desire to hear the news of joyous, Was overwhelmed with joy and happiness. People took to the streets and distributing sweets, the celebration began. And with the coming of night, Call on rooftops chanted Allah Akbar.

 

کلمات کلیدی: کردستان – یاران – خورشید – سوم – خرداد – 1361 – فتح – خرمشهر – رزمنده – پایداری – مقاومت

Keyword: Kurdistan - The Fellowship - the sun - the third - khordad - 1361 - Conquest - Khoramshahr - fighting - Stability - Strength

 

در نگاه بیشتر ببینید