رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

جشنواره - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

جشنواره

جشنواره


سال

صدا

سيما

خبر

تحقيقات

موسيقي

جمع كل

ملاحظات

73

5

2

ــ

1

ــ

8

 

74

ــ

ــ

ــ

ــ

2

2

 

75

1

ــ

ــ

1

ــ

2

 

76

1

5

ــ

ــ

ــ

6

 

77

2

7

ــ

ــ

2

11

تنديس سيما

78

1

ــ

ــ

ــ

5

6

تنديس موسيقي جشنواره

79

5

1

ــ

1

1

8

 

80

1

ــ

ــ

ــ

2

3

 

81

1

ــ

ــ

1

2

4

تنديس بلورين واحد تحقيقات

82

2

3

ــ

ــ

2

7

 

83

4

7

1

--

2

14

--

84

7

--

1

2

2

12

تندیس بلورین رادیو

85

5

5

1

2

5

18

تندیس بلورین بین المللی

86

--

13

--

4

8

25

--

87

3

2

3

4

2

14

مقام برتر در بخش آموزش

88

1

4

3

4

1

13