جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

تخم نفاق فتنه 88 در بیان کلمه «تقلب» کاشته شد/ حماسه 9 دی شباهت‌های زیادی با قیام امام حسین(ع) دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

تخم نفاق فتنه 88 در بیان کلمه «تقلب» کاشته شد/ حماسه 9 دی شباهت‌های زیادی با قیام امام حسین(ع) دارد

تخم نفاق فتنه 88 در بیان کلمه «تقلب» کاشته شد/ حماسه 9 دی شباهت‌های زیادی با قیام امام حسین(ع) دارد


فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان:

سردار محمدحسین رجبی در رابطه با حماسه 9 دی اظهار داشت: بعد از آن حادثه‌ای کە در سال 88 اتفاق افتاد تا الان خیلی از ابعاد مبهم و ناشناختە موضوع روشن‌تر شدە است.

فرماندە سپاە کردستان عنوان کرد: بە اعتقاد من موضوع فتنه 88 را باید در دو فصل جدا ارزیابی کرد و مورد صحبت قرار داد.

وی گفت: بحث اول این است کە چگونە چنین فتنه‌ای را بنا گذاشتند، چون هنوز حماسە‌ای صورت نگرفتە بود چون حماسە در مقابل آن آشوب و فتنه صورت گرفت.

رجبی ضمن اشاره به اینکه باید بدانیم بنای چنین فتنه‌ای از کدام اتاق فکری نشأت گرفتە است، عنوان کرد: بررسی‌ها و اطلاعات بدست آمدە حاکی از این بود کە یک ستادی پشت این قضیه بودە و استارت آن با چنین حرفی کە «احتمال تقلب در انتخابات وجود دارد»، رقم خورد.

فرماندە سپاە کردستان افزود: وقتی چنین حرفی زدە شد و همە خبردار شدند، اگر آنگونه بود کە مطرح شد، کسانی که اطلاع داشتند یا نداشتند، بە این سمت جهت گرفتند و بیان این سخن موجب ایجاد تلاطم و شک و شبهە در جامعه گشت.

وی با بیان اینکە تخم نفاق از همین جا شروع شد و جان گرفت، ادامە داد: زمانی کە آن کاندیدا جمله «احتمال تقلب در انتخابات وجود دارد» را مطرح کرد، قطعا بدون هیچ فکری چنین مطلبی را عنوان نکردە است چون اگر این طور بوده باشد چرا پیش از انتخابات چنین حرفی بە میان نیامد.

رجبی افزود: چنین فتنه‌ای نمی‌تواند اتفاقی و تصادفی باشد کە اگر جز این بود این سخن در جای خودش مطرح می‌شد پس قطعا یک فکری پشت این قضیه بود کە در حین انتخابات عنوان شد.

وی با اشارە بە اطلاعاتی که در جراید آن زمان منتشر شده بود و بعدها گفتە شد، تصریح کرد: افرادی که از آمریکا آن زمان به ایران آمده بودند و جلساتی داشتند، بیانگر این است کە این فکر از بیرون بە داخل نفوذ کرده و آماده مطرح‌شدن بود و به همین سبب یکی از داخل آن را عنوان می‌کند.

جریان فتنه تمام ظرفیتهای یک براندازی را داشت

فرمانده سپاە بیت‌المقدس کردستان گفت: بە صورت مشخص باید بگوییم کە هدف این فتنه غیر از براندازی چیزی نبودە و وقتی ابعاد کارهایی کە در تهران انجام شد را کنار هم می‌گذاریم، مشاهدە می‌شود کە این جریان تمام ظرفیت یک براندازی را داشت.

وی با تأکید بر اتفاقی‌نبودن موضوع فتنه 88، افزود: هنگامی کە هنوز شمارش آرا بە اتمام نرسیدە و بیان اینکە «من قطعا پیروزم» و این سخن بە تمام دنیا مخاطره می‌شود به مثابه یک اقدامات پشت سر هم دیدە شدە و اجزای کار یک فتنه را داشت که آن را عملی کردند.

رجبی با بیان این مطلب که حماسە از اینجا به بعد شکل گرفت، خاطرنشان کرد: وقتی فرصت‌ها و آزادی‌های زیادی دادە میشە، علی‌رغم اینکه دشمنان می‌گویند آزادی در کشور ایران نیست، عدەای با افکار مریض این را باور می‌کنند در مسیر خودشان حرکت کردە و جامعە اینگونە ملتهب می‌شود.

فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرامفر کردستان با تأکید بە این موضوع که اگر مشکلی هم وجود داشتە باشد باید سیر قانونی خود را طی کند، عنوان کرد: در طول تاریخ ما شاهد تأکید بر تمکین از قانون از سوی مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید بوده‌ایم و مسوولان و متولیان امر بارها در آرام کردن این اتفاق و دعوت بە تمکین از قانون تلاش لازم را کردند.

رجبی در ادامه افزود: در فتنه 88، مردم بی‌تفاوت نسبت بە مسائل و افراد سیاهی‌لشکر نقشی ندارند و نقش اصلی را نخبگانی ایفا کردند کە طراحی چنین بحرانی را بر عهدە داشتند اما در مقابل، مردم در حماسە 9 دی نقش‌آفرینی کردند.

مردم حماسه نهم دی را رقم زدند

فرماندە سپاە کردستان عنوان کرد: مسوولان می‌توانستند در آن زمان حقایقی را بیان کنند اما سکوت اختیار کردند و این مردم بودند کە در نهم دی ماە در آن روز چنین حرکت تاریخی را رقم زدند، مردمانی که صاحب این انقلاب و این کشور و صاحب حاکمیت هستند.

وی با تصریح این نکته که مردم ما همیشه در صحنه حضور دارند، گفت: در دوران‌ها و مقاطع مختلف ما در وضعیت‌های مشابه بودەایم مثل جنگ تحمیلی، کودتا، توطئه گروهک‌ها و امثال اینها و در همە موارد مردم انقلابی حضور پیدا کردە و بە مثابه آب سردی بر پیکرە جوشان دشمن بودەاند.

رجبی در پاسخ بە این سوال کە عدەای معتقدند لزومی ندارد هر سال یادآور حادثه 9 دی باشیم، گفت: کسانی کە این حرف‌ها را می‌زنند یا نمی‌فهمند کە این سخنان را می‌گویند و یا اینکە عمدا خود را بە خواب زدەاند.

وی گفت: آن چیزی کە مردم را بە خیابان‌ها کشاند بصیرت و دشمن‌شناسی مردم بود زیرا دشمنان نظام همواره هستند و دلیلی بر وجود نبود دشمن و نبود دوبارە توطئه وجود ندارد.

حماسه 9 دی شباهت‌های زیادی با قیام امام حسین(ع) دارد

 فرماندە قرارگاه استانی شهید شهرامفر کردستان یادآوری حماسە یوم‌اللە 9 دی را بخاطر عبرت‌گرفتن دانست و افزود: ما هر سال یاد این روز را گرامی می‌داریم تا بدانیم در آن زمان چە کسانی در بوجود آمدن این فتنه نقش داشتند تا راهمان رو بە آینده روشن باشد و برای ایمن نگهداشتن حاکمیت و نظام چنین اتفاقی دیگر تکرار نشود.

وی در ادامە گفت: حماسه 9 دی شباهت‌های زیادی با قیام امام حسین(ع) دارد چون در آن زمان یزید بود و امروز هم یزیدهایی وجود دارند که به دنبال ضربه‌زدن به اصل نظام و رهبری هستند.

رجبی تصریح کرد: بیان چنین مطالبی به نفع است و به ضرر نیست، ما باید همواره به فکر مکر و حیله دشمنان باشیم، و انتخابات پیش رو هم نیازمند بصیرت است و تنها از این طریق تشخیص حقیقت از غیر حقیقت در هنگام فتنه محقق می‌شود.

فرماندە سپاە بیت‌المقدس کردستان با اشارە بە اینکە فتنه برای کسانی کە اطلاعات کمی دارند، شائبه حقیقت را دارد، افزود: عنصر حیات‌بخش در این قضیه آمادگی و حضور در صحنه و بصیرت مردم است که موجب ایجاد حماسه شده و با بصیرت همواره باید به دنبال روشن‌کردن و برملا کردن اهداف دشمنان باشیم و ستون داخلی خود را مستحکم کنیم.

 

آدرس کوتاه :