رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بیداری اسلامی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

بیداری اسلامی

بیداری اسلامی


 

روژی قودس خوپیشاندان خه لکی کورد

هه روها نیشاندانی یه ک یه تی و یه ک گرتوویی هه مو گه لانی موسلمانی دنیایه

خه لکی کوردوستان له خوپیشاندانی روژی قودس جاریکی تر حازر بونی خوی له گوره کانی یه کیه تی و اتحاد و انسجام به دنیا رائه گینی


مردم کردستان بار دیگر حضور خود را در عرصه های اتحاد و انسجام در روز قدس نشان خواهد داد.