رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بيانات رهبر در ديدار سران و معتمدان عشاير كردستان (۱۳۸۸/۰۲/۲۴ ) - نمایش محتوای تلویزیون