به ری به یان

به ری به یانه رووناکه ئاسو / سپیده دم است و افق روشن

ئاسوی هیوای کورد موژده بی له تو / افق آرزوها مژده باد بر تو

ده نگی بانگه هه لات له مزگه وتی دی / نوای پیروزی از مناره ها برخواست

بالدار هیلانه ی خه و به جی دیلی / پرندگان از آشیانه هایشان به پرواز در آمده اند

قاسپه قاسپی که و ئاشکرا ئه لی  / نوای کبک های کوهی آشکارا می گوید

کاتی فه رمان هات کورد نابی بنوی / موعد برخواستن است

هه لسه ئه ی لاوی نیشتمانی کورد / برخیزید ای جوانان سرزمین کردستان

سه رده می هه لسان هه ر که سی نوست مرد / در این هنگام برنخواستن همان مردن است

پیویستی پیروز به لام سه خت و ورد / راه پیش رو بسیار سخت و دشوار است

چاوه روانته هه لسه ده ست و برد / اما آرمانمان در انتظار توست درنگ نکن

ترانه : استاد مظهر خالقی

شعر:  ماموستا گوران