باغ

مجموعه عمارت و باغ آن، افزون بر دو بخش اصلی یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستون دار در بخش غربی و ساختمان شرقی با غلام گردش‌ها و ایوان ستون دار مشرف بر صحن عمارت و فضای بیرونی بنا دارای فضاهای دیگری چون حمام، اتاق قاپچیان «یا قاپوچی یعنی حاجب و دربان» و خدمتکاران است.

تزئینات معماری این بنا شامل گچبری، آجرکاری، اروسی‌های زیبا و حوض چلیپا شکل داخل عمارت است. آنچه که بر اساس وضعیت ظاهری و ترکیب بنای خسروآباد قابل تامل است هم به نوع بودن بافت و ترکیب مصالح و سبک مشترک قصر، آشپزخانه، حمام و اسطبل به انضمام دیوارهای حفاظ شرقی غربی و جنوبی می‌باشد که مربوط به یک دوره می باشد. البته بعد از امان الله خان به ضرورت بناهای مختلفی در این مجموعه احداث گردیده است. سبک ارسی‌های موجود در قصر تفاوت قابل توجهی با قسمت شرقی بنای خسروآباد دارد و همچنین تزئینات  غربی با آجر و در قسمت شرقی و سر درب بیشتر از گچ بری استفاده شده است حوض بسیار بزرگ صلیبی شکلی نیز در وسط این مجموعه بر زیبایی آن افزوده است که در نوع خود بی نظیر است.

طاق بزرگ سر درب اصلی باغ خسرو اباد که روبروی مقبره شرف الملک قرار داشت تخریب گردیده است درب اصلی بنا رو به حوض مرمری مربع شکل عمارت واقع گردیده و از ۴ تکه بزرگ تنه درخت گردو به سبک دروازه‌های قلعه‌های حکومتی ساخته شده است نمای شرقی بنا از آجر و گچبری‌های زیبا تزیین شده است اما دیگر بخش‌ها از آجر و به شکل ساده تری ساخته شده اند. آب این مجموعه جاری و شرب و از مجموعه قنات‌های تعبیه شده در روی کوه آبیدر نشات می گیرد. از دیگر بخش‌های قابل توجه کاخ خسرو آباد وجود حوض و فواره با آب جاری در طبقه سوم قصر می باشد.

Garden

Of the mansion and its gardens, in addition to the two origins, the royal palace in the western part of the input column  And building a passageway east Colonnaded balcony overlooking the courtyard of the mansion. Building and outside spaces such as bathrooms, room Qapchyan "or as porter and concierge Qapvchy" and maid.

Decorating of this architecture include stucco, brickwork, orosihaye cross the pool inside a beautiful mansion. What is noteworthy is the appearance of the building KhosrowAbad, The texture and composition of materials and styles common to the palace kitchen, bathroom and a stable, Including the east-west and south walls of protection that is associated with a period. But after several buildings in the complex, Amanullah Khan necessity is established. Arosyhay style palace is significantly different in the eastern part of the building is KhosrowAbad Also decorating the eastern and the western door of the brick and plaster were used Very large cross-shaped pool in the middle of the series has added to its beauty, which is unique in its kind.

Large vault mausoleum the main gate of the garden opposite Sharafol Mulk was Khosro Abad, have been destroyed The main entrance to the building, located in a square marble pool Great piece of walnut trees and the 4 Gates-style government-built castles. The eastern facade of brick and stucco Bed decoration is beautiful . But other parts are made of brick and simpler form. The current drinking water and the collection comes Abidar Qanathay embedded in the mountains. Other notable parts of Khosro Abad Palace, pond and fountain with flowing water on the third floor there is a palace.

Loading the player...