اولین شب آرامش

خیلی ها که گفتند مسکن مهر که پا بگیره قیمت خانه سامان می گیرد و مسکنی می شود برای درد بی مسکنی. اما نه تنها خیلی ها صاحب خانه نشدند بلکه حالا اجاره و رهن خانه بعضی ها را دیوانه کرده است.

قبلها مردم از گرانی خانه های داخل شهر به حاشیه ها پناه می آوردند و حالا با این اوضاع دیگر مردم حاشیه نشین هم دارند سر به کوه و بیابان می گذارند.

پیرمرد و پیرزنی کنار هم در این جای پرت و دورافتاده و در این مکانی که حتی اولین امکانات زیستی مهیا نیست زندگی می کنند. اینجا مسکن مهر فقراست. جایی که سقفش سوراخ است و روشناییش یک چراغ نفتی. این خانه درویشی حتی یک بخاری درویشی هم ندارد. این هم وضع آب و سرویس بهداشت.

دنیا از آنها خیلی چیزها رو گرفته اما عشق رو از اونها نگرفته است.

کف این مکان به حدی سرد است که اصلا نمی دانیم آنها چه طور این مدت را زندگی کردند.

به همراه مسئول روابط عمومی شورای اسلامی استان با تعدادی از مسئولین تماس گرفتن و گفتم حاضرید صبح جایی که تا به حال ندیده اید برویم؟

یکی توی شهر نبود. اون یکی پرواز داشت. خیلی ها جلسه داشتند. مسئول اداره بوق می گفت بی خیال فردا تعطیل است. بگذار یک وقت دیگر.

خلاصه صبح که شد اونهایی که قول داده بودند بیایند نیامدند به جز یک نفر. بعدش هم با هماهنگی این دوستان این خانواده را با همه زندگیشون به مرکز جمع آوری و ساماندهی و اسکان افراد بی سرپرست انتقال دادیم. اما بعدش چی؟

یکی از مسئولین گفت: با فرمانداری و استانداری در خصوص ساماندهی این افراد توسط دستگاه های حمایتی گفتگو می کنیم.

First night solace

October housing was set so that they can boost house prices and housing for homeless pain. But not only did it many homeowners now renting and mortgaging the house has some crazy.

Expensive homes in the city before the people took refuge in the margins And now we have the situation of marginalized people Let's head to the mountains and deserts.

Man and woman together in a rather shy and distant And biological features not available in the first place, even live. Here the poor sealed housing. Where as his ceiling is pierced And the light of a kerosene lamp. The Home dervish dervish does not even have a fireplace. The status of water and sanitation services.

They got so much love from the world, but they are not.  Floor of this place so cool that they did not know how long they live.

Together with the Council of Public Relations with a number of officials to call and I am willing to go where ever you've seen?

There was no one in the city. That was one of flight. Many met. Horn said the office is closed tomorrow carefree. Put a longer time.

Summary In the morning those who had promised to come, but one person did. Then he coordinated with all of the friends of the family life center for collecting, organizing and housing those orphans were transferred to. But then what?

One official said the governor, and the governor of the regulation supporting these devices to communicate.

Loading the player...