سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه بررسی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام آزاد سال 1395 آموزش و پرورش - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

اطلاعیه بررسی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام آزاد سال 1395 آموزش و پرورش

اطلاعیه بررسی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام آزاد سال 1395 آموزش و پرورش


اطلاعیه:

اطلاعیه بررسی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام آزاد سال 1395 آموزش و پرورش

متن اطلاعیه

«اطلاعیه بررسی اسناد ، مدارک وانجام مصاحبه استخدامی»

پذیرفته شدگان مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1395 آموزش وپرورش

احتراماً، در اجرای شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک وانجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش وپرورش سال1395 موضوع مجوز شماره 684370 مورخ30/5/1395 سازمان اداری واستخدامی کشور وبه استناد ماده 1 و3 آئین نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری منضم به بخشنامه 938757/200مورخ19/7/1393 ومصوبه 1/9/1395 کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش وپرورش مصاحبه استخدامی وآزمون علمی برای گزینش وجذب معلمان متعهد وکارآمددر طرازجمهوری اسلامی؛ متناسب با مبانی وارزش های اسلامی ونیاز دوره های مختلف تحصیلی ،به شرح زیر انجام می شود.

1-اسامی چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش وپرورش سال 1395 موضوع آزمون 21/8/95 ،طی اطلاعیه  های صادره از سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردیده است .

2-داوطلبان استخدام پیمانی درآموزش وپرورش علاوه بر احراز شرایط عمومی مطابق بند(ب) وشرایط اختصاصی مندرج دربند(ج) آگهی استخدام وزارت آموزش وپرورش وکسب نمره علمی لازم درآزمون استخدامی ، باید شرایط اختصاصی حرفه معلمی مطابق ضوابط ومقررات مصوب کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش وپرورش را دارا باشند.

3-داوطلبان شرکت کننده درآزمون استخدامی 21/8/95 که اسامی آنان درفهرست چند برابر ظرفیت اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور آمده، می بایست نسبت به اخذ کارنامه آزمون خود از طریق سایت سازمان سنجش کشور اقدام وبرابر جدول زمانبندی بررسی مدارک ومستندات پیوست این اطلاعیه ،به همراه سایر مدارک مورد نیاز به کارگروه بررسی مدارک تحویل نمایند.

4-کلیه داوطلبان مؤظفند «فرم اطلاعات فردی» را ازسایت دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش به نشانی

http://WWW.gozinesh.Medu.irدریافت و نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق عکس به آن اقدام وبه همراه 2 قطعه عکس پرسنلی،تصویر کلیه صفحات شناسنامه وکارتملی،همزمان با تحویل سایر مدارک ،تحویل نماینده هسته گزینش استان نمایند.

5-درهنگام مراجعه برابر برنامه اعلام شده ،اصل وتصویر مدارکومستندات لازم اعم از:

-شناسنامه:اصل وتصویرتمام صفحات آن

-مدارک تحصیلی لازم :( دانشنامه یا گواهی موقت برابر کدشغل-محل انتخابی)

-کارت ملی: اصل وتصویر پشت وروی آن

-کارت پایان خدمت نظام یا معافیت دائم(ویژه آقایان):اصل وتصویرآن

-عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده درسال جاری : 4قطعه

-مدارک مربوط به استفاده ازسهمیه ها(ایثارگران ،معلولین):معرفی نامه ازبنیاد شهید وامور ایثارگران استان یاسازمان بهزیستی حسب مورد. برای افرادیکه ازسهمیه مربوطه استفاده می کنند.

-مدارک مربوط به بومی بودن درکد شغل-محل انتخابی مطابق(اطلاعیه جذب) در زمان ثبت نام درآزمون استخدامی.

-اصل سوابق خدمت غیر رسمی وتمام وقت در دستگاه های اجرایی ازتاریخ22/11/57 به بعد که حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند.

-کارنامه آزمون استخدامی اخذ شده ازسایتسازمان سنجش

-پوشه وگیره

رابه همراه داشته باشند.

6-معرفی فرد داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی گردد، بلکه درگزینش نهایی با توجه به کد شغل محل انتخابی ،بر اساس مجموع نمره فضلی داوطلبان معرفی شده با وزن70درصد آزمون کتبی و30 درصد مصاحبه استخدامی ،به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش صورت خواهد گرفت.

7-گذراندن دوره یکساله مهارت آموزشی وموفقیتدرآزمون جامع دوره مذبور مطابق ضوابط ومقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مجری،برای پذیرفته شدگان نهایی دارای سهمیه(ایثارگران ومعلولین) وسایر داوطلبان الزامی است .محل برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی،توسط دانشگاه مجری دوره اعلام خواهد شد، تغییر محل آموزش وجابجایی مهارت آموزان مجاز نمی باشد.

8-مطابق شرایط وضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی ،بخشی از هزینه های مصوب استخدامی، معاینات پزشکی وبرگزاری دوره یکساله مهارت آموزی(خدمات آموزشی ورفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود.

9-مسئولیت های ناشی از خلل دراستخدام افرادی که توانایی شرکت درتمامیابخشی از دوره مهارت آموزی را ندارند، برعهده خود شخص داوطلب بوده و دانشگاه مسئولیتی درقبال پذیرفته شدگان دارای شرایط خاص مانند بارداربودن،فرزندشیرخواریاکوچک،بیمار نیاز به مراقبت و...ندارد.

10-چنانچه پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی ازادامه تحصیل واشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش وپرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه واخذ هزینه آزمون ،مصاحبه استخدامی و برگزاری دوره اقدام خواهد نمود.

11-دانشگاه مجری دوره یکساله مهارت آموزی مسئولیتی درقبال اسکان وتغذیه  مهارت آموزان ندارد.درصورت تقاضای مهارت آموز و وجود امکانات ، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوطه خواهد بود.

12-رعایت کلیه شرایط وضوابط دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش درسومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی(مورخ18/7/95)مندرج درسایت سازمان سنجش آموزش کشور واطلاعیه های بعدی آن ،ازسوی داوطلبان الزامی است.

13-عدم مراجعه درزمان مقرر به منزله انصراف ازادامه روند استخدام می باشد وداوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.

14- شرایطبومی بودن : ( دارا بودن یکی از شرایط ذیل) :

الف : شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد

ب:همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

ج: داوطلب 4 سال ازسنوات تحصیلی(ابتدایی ،راهنمایی،متوسطه )را به صورت متوالی ویا متناوب در شهرستان مورد تقاضا طی کرده باشد .

د: داوطلب حداقل 4 سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد .

ه: پدر ،مادر ویا همسر داوطلب حداقل 4 سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

جدول زمانبندی مراجعه به کارگروه بررسی مدارک ومستندات

ردیف

 

رشته شغلی مورد تقاضا

جنسیت

روز

تاریخ

ساعت مراجعه

1

آموزگار-آموزگاراستثنایی

زن ومرد

شنبه ویکشنبه

2/11/95

و 3/11/95

8صبح تا14 عصر

2

ریاضی-زبان انگلیسی-زبان وادبیات فارسی-زیست شناسی-شیمی-عربی-علوم اجتماعی-فیزیک معارف اسلامی

زن ومرد

دوشنبه

وسه شنبه

4/11/95

و 5/11/95

8صبح تا14 عصر

3

هنرآموز کامپیوتر- گرافیک-

الکترونیک

زن ومرد

سه شنبه

5/11/95

8صبح تا14 عصر

4

رشته ها جامانده

زن ومرد

چهارشنبه

6/11/95

8صبح تا14 عصر

 

 

*تذکرات:

1-حضور داوطلب جهت تشکیل پرونده وبررسی آن الزامی است وعدم مراجعه به منزله انصراف از استخدام خواهد بود.

2-درصورت ناقص بودن مدارک ویا مغایرت آن با اطلاعات ثبت شده درزمان ثبت نام جزو افراد فاقد شرایط تلقی می شود. واز انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

3-زمان ومکان مصاحبه وانجام معاینات پزشکی پس از بررسی مدارک ومستندات به اطلاع افراد پذیرفته شده خواهد رسید.

آدرس محل استقرارکارگروه بررسی مدارک ومستندات :

سنندج-بولوار پاسداران-سه راه جام جم(نرسیده به سه راه شالمان) باشگاه فرهنگیان ، پژوهشکده تعلیم و تربیت.

اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان

اداره اموراداری وتشکیلات

منبع خبری:روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان

آدرس کوتاه :