رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

ارمیا - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

ارمیا

ارمیا


ارمیا

که به مدت 22 دقیقه در صدای مرکز کردستان تولید می گردد به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزکردستان این نمایش حکایتی است از غیرت وشرف مردم ایران دردفاع ازمیهن اسلامی ... درزمان دفاع مقدس بعضی پزشکان می بایست برای مدت کوتاهی به جبهه های جنگ می رفتند.
داستان ارمیا،قصه پزشک متخصصی است که خودوخانواده اش تمایلی به این کارنداشته اند.
اما چون براساس دستورموظف بودنددربیمارستانهای مناطق جنگی حضوررداشته باشندبالاجباربه آنجامی روند.بعدازچندروزوقتی پزشک مذکور،ایثارگری جوانان رادرآنجامی بیند؛تحت تاثیرقرارمی گیرد.درنهایت وبااینکه مهلت مقررش به اتمام رسیده به محل کارش درتهران برنمی گرددتاآنجا که داوطلبانه باچندپزشک دیگربرای مداوای مجروحین پشت خط مقدم می رود.
عوامل برنامه:تهیه کننده وکارگردان:علی رحمانی
بازیگران:لادن کلوندی-ارسلان سودمند-علاءالدین حسنی-کوروش خالق پناه-سیدمازیارعزیزی